YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜASLAN AKSU
Yapı Kontrol Müdürü

E-Posta: yapikontrol@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 
336 65 83 / 150

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri:

 

Yapı Kontrol Müdürlüğü 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunu, ve ilgili yönetmelikler başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

 1. Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının, fenni sorumluluğunu alan mühendislerin, yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol ederek gerekli vizelerini yapar.
 2. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapar.
 3. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapar.
 4. Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39. maddesine göre işlem yapar.
 5. Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40. maddesine göre işlem yapar.
 6. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hak ediş, iş bitirme, seviye tespit tutanağı, denetçi sicil raporlarının tutulması vb. işlemleri yapmak.
 7. Kaçak yapılaşmayı önlemek ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,
 8. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe Belediyelerine verilen görev ve yetkilerden Müdürlüğü ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak,
 9. Belediye Meclis ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanununun belediyeye verdiği yetki dahilinde Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak,
 10. Belediye Meclis ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak.
 11. Stratejik plan çalışmalarına katkıda bulunmak,
 12. Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim için kurslar açmak açtırmak ve seminerler düzenlemek.
 13. Konusu ile ilgili Belediye Gelirlerinin ve Harcamalarının tahakkuklarını yapmak, Mali Hizmetler ile ilgili birime iletmek.
 14. Başkanlık tarafından istenen müdürlük görevleri ile ilgili rapor ve etütleri hazırlamak.
 15. Konusu ile ilgili araştırma, planlama, koordinasyon, geliştirme program ve hizmetlerini yürütmek, gerektiğinde hizmet satın almak.

 

 1. Yapı Denetim Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

MADDE 12 –

 1. Yapı sahibi, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, yapılacak yapının ya da yapıların aplikasyonunu, harita mühendisine yaptırdıktan sonra belediyeye müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli çalışarak kontrolünü yapar, aplikasyon vizesini onaylar. Böylelikle, hazırlanan yapı yeri uygulama krokisinin, karşılıklı onayı ile yapımına izin verir.
 2. Yapı sahibi, temel demir montajı yapılan yapı için, temel betonunu dökmeden önce belediyeye yazılı olarak müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi, demir montajının uygulama projesine uygun yapılıp yapılmadığını tutanakla belirler. Uygun ise veya uygun hale getirilmesi halinde beton dökme ve inşaata devam etme iznini verir. Temel kontrolü yapılıp vizesi alınmadan yapılan yerlerin, üst katların yapımına izin vermez.
 3. Yapı sahibi, su basman kotu seviyesindeki döşeme betonunu döktürdükten sonra, fenni mesulün de onayını alarak demir tutanaklarının ekli olduğu dilekçe ile belediyeye müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi uygun olup olmadığını tespit ederek uygun ise su basman vizesini yapar. Uygun değilse inşaatın devamına izin vermez ve İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapar. Gerekli görüldüğü takdirde beton numunesi raporu ister.
 4. Yapının fenni mesulü ve varsa şantiye şefi, demir kontrolünü yapar ve bu durumu, hepsinin imzasını içeren bir tutanakla belirler. Ayrıca yapının ısı yalıtım projesine göre uygun yapılıp yapılmadığını denetleyerek bir rapor hazırlar. İlgili fenni mesul, yapının kaba inşaatı ikmal edilip sıvaları yapılmadan önce belediyeye müracaat eder. Yapı Kontrol Birimi uygun olup olmadığını inceleyerek kaba inşaat ve ısı yalıtım vizesini yapar. Gerekli görüldüğü takdirde beton numunesi raporu ister.

 

 

 1. Kaçak Kontrol Şefliği Görev, Yetki ve Sorumluluğu:

 

 1. Gecekondu ve kaçak olarak başlayan yapıları tespit eder.
 2. Tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre gereğini yapar.
 3. Vatandaştan gelen şikayetleri yerinde inceleyerek, kanun ve yönetmelik çerçevesinde vatandaşı bilgilendirir. Gerekli durumlarda yasal işlem yapar.
 4. Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan faktörlerin giderilebilmesi için ayrıca statik yönden tehlike arz eden yapıları tespit edip, gerekli teknik raporları hazırlatmak için üniversite, resmi kurumlar ve meslek odaları ile koordineli bir şekilde çalışır, gereğinin yapılabilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile uyumlu çalışır.
 5. İnşaat süresince, yapı yerinde mal sahibinin, mimarının, statik ve tesisat proje müelliflerinin, müteahhidinin isimleri ile inşaat ruhsat numara ve tarihini içeren en az ( 0,75/1,00) metre boyutlarında bir levhanın asılıp asılmadığını denetler. Aksine davranışlarda sorumluluk yapı sahibine ve müteahhidine ait olduğu için İmar Kanununun 42. maddesine göre işlem yapar.  
 6. Belediye imkanlarıyla yıkımı mümkün olmayan yapıların yıkım işlerini ihaleye çıkarmak suretiyle yaptırır.
 7. Belediye encümeni tarafından yıkım kararı alınan yapılan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, ve gerekli görüldüğünde polis ve jandarmanın desteğiyle yıkımını yapar veya yaptırır. 
 8. Yapı Kontrol müdürlüğünün kaçak yapı ile ilgili Encümen Kararları alındıktan sonra para cezası tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğüne, yıkım için (tarih belirlenmesi ve program yapılması için) ise Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilir.
 9. Fen İşleri Müdürlüğü kendi programını yapar, yıkım tarihini belirler ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne bildirir. Yapı Kontrol Müdürlüğü ilgili kurum ve kuruluşlara (elektrik, su, doğalgaz kesilmesi, emniyet birimleri ve evin boşaltılması için mal sahibine) yıkım tarihinde orada bulunmaları için gerekli yazışmaları yapar. Fen İşleri Müdürlüğü de tarihi geldiğinde yıkımı gerçekleştirir. Yapı Kontrol Müdürlüğü yıkım esnasında gerekli emniyet tedbirlerini alır. Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri de yıkım esnasında bulundurulur.