İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


AHMET SERGİCİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

E-Posta: insankaynaklari@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 336 65 83 / 141

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görevleri:

 1. Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim işlerinin yürütülmesini sağlamak.
 2. Üst yönetici ve birim Müdürü olarak görevlendirilen memurlar hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Meclisine bilgi sunmak.
 3. Belediyemize ilk defa veya nakil yoluyla atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 4. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği Sınav komisyonunu oluşturmak ve sınavların yapılması,  sonuçlandırılması ve tutanakların hazırlanması ile muhafazasını sağlamak.
 5. Sınavı kazananlara sınav sonuçlarını bildirip atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 6. Müdürlüklerinin önerileri üzerine adaylık sürecini tamamlayan başarılı Memur personelinin asaletlerinin tasdikini, başarısız olanların süresi bitiminde kurumla ilişkilerinin kesilmesini sağlamak.
 7. Personellerin kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik, istifa v.s. ile ilgili tüm işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 8. Başkanlık personelinin disiplin, tahakkuk ve özlük işlerini yürütmek, verilecek ceza ve ödülleri yasalara uygun olarak uygulamak.
 9. Memur kadrolarının derece ve unvan değişikliklerini hazırlayıp, kadro ihdas ve iptal tekliflerini belediye meclisine sunmak.
 10. Emeklilik talebinde bulunanların durumunu incelemek ve emekliliğe hak kazanan personelin işlemlerini yapmak, ayrıca yaş haddinden emekli olacakları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak.
 11. Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı vb. sosyal güvenlik kuruluşları, öğrenim değişikleri ve askerlikle ilgili intibak işlemleri gibi çalışanların her türlü intibak işlemlerini yapmak.
 12. Yıllık ,mazeret, hastalık,ücretsiz izin,evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapıp kayıtlarını tutmak.
 13. İşçiler dışındaki kamu görevlilerinden sonu “0” ve “5” ile biten yıllar ile beyan değişikliklerinde mal beyanı almak incelemek ve yürürlükteki mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 14. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 15. Aday memurların,adaylık süresindeki eğitimi için ilgili yönetmelik çerçevesinde gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve bu program doğrultusunda eğitimin yapılmasını sağlamak.
 16. 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; iş akdi fesh edilen veya emekli olmak isteyen işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının onayını almak, tazminatları hesaplayarak ödeme emri düzenlemek ve Kadro Müdürlüğünce imzalanan ödeme emirlerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek.
 17. 6331 sayılı İș Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatı gereğince belediyemizde İș Sağlığı ve Güvenliği konusunda gerekli çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 18. İşçi personelin, işe giriş ve çıkış bilgilerini her ay Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu na bildirilmesini sağlamak.
 19. Memurların adli ve idari  soruşturmalarını takip etmek ve sonuç kararlarını taraflara tebliğ etmek.
 20. İl, İlçe İdare Kurul kararlarının ve Danıştay kararlarının ilgililerine ve birim müdürlerine tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgi kuruma göndermek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
 21. Askerlik ve hizmet borçlanma işlemlerini yapmak. Askerlik nedeni ile görevden ayrılanların askerlik süresince ücretsiz izinli sayılması ve askerlik dönüşü görevine başlatma ile ilgili yasal işlemleri yapmak.
 22. Çeşitli hizmet dallarında çalıştırılacak personelde bulunması gerekli nitelikleri tespit etmek,
 23. Personele mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak.
 24. Personeli objektif ölçülere göre değerlendirerek, başarılı olanları imkân ölçüsünde teşvik etmek ve ödüllendirmek.
 25. Başkanlığın personel politikasının belirlenmesine yararlı çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak ve Başkanlık Makamına sunmak.
 26. Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, personelin birimler arasında sayı nitelik yönünden uygun biçimde dağılımını sağlamak buna göre atamalar yapmak.
 27. Başkanlığa özgü meslek ve ihtisas dalları için, personelin değerlendirilmesinde yararlanılacak özel testler hazırlamak ve geliştirmek.
 28. İşe alınacak personelin niteliklerini ve sınav yöntemlerini tespit etmek, uygulamaları izlemek.
 29. Personel İşlemleri ile ilgili tereddüde düşülen konularda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşlardan görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek.
 30. Başkanlık hesabına öğrenim amacı ile yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili işlemleri yürütmek.
 31. Gerektiğinde işveren vekili olarak toplu iş sözleşmeleri yapmak, toplu iş sözleşmesi toplantılarına katılmak, işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek.
 32. Dış teknik yardım burslarından yararlanarak dış ülkelere gönderilecek personelin planlamasını yapmak ve Başkanlık Makamının onayına sunmak.
 33. Yurt dışına gönderilecek personelle ilgili (Pasaport, döviz, v.b.) işlemleri yürütmek.
 34. Kalkınma plan ve programlarındaki personel ile ilgili ilke ve tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.
 35. Hizmet gereği ihtiyaç duyulan eğitimler ile Belediyemiz birimlerinden gelen talepler ve Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda "Hizmet içi Eğitim Programları " hazırlamak bu programların uygulanmasını sağlamak.
 36. Yıllık hazırlanan eğitim programında belirtilen eğitimlerin, kurum içinde ve kurum dışında düzenlenen eğitimlerle personele verilmesini; kurum içi imkânlarla sağlamak.
 37. Yeni çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri takip ederek uygulanmasına dair personelin gereken eğitimleri alması için tüm işlemleri yürütmek.
 38. Personelin, görev, yetki ve sorumlulukları ile kamu hizmetinin gereği, önemi ve verimliliği açısından yetiştirmesini sağlamakla birlikte, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek,
 39. Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda, stajyer öğrenci taleplerini karşılamak ve ilgili müdürlüklerde staj için görevlendirme işlemlerini yapmak.
 40. Personel ile ilgili yasaları derlemek, uygulamak, tüzük ve yönetmelik taslaklarını yasalara göre hazırlamak ve Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşüne sunmak.
 41. Her türlü personel davaları için gerekli bilgileri toplamak, dosyalarını hazırlamak, gerektiğinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne bilgi vermek, davaları personel görevleri açısından izlemek.
 42. Memur ve işçi disiplin kurulu çalışmalarına katılmak, kurulun raportörlük görevini yapmak,
 43. Başkanlığın aylıklı ve yevmiyeli personelinin her türlü istihkakları ile bütçe tasarısı önerilerini hazırlamak,
 44. Personelin geçici görevlerine ilişkin olurlar almak ve ilgililere duyurmak.
 45. İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.

 

- İş İlişkileri:

 

 1. Personel ihtiyaçlarını devamlı olarak tespit etmek ve sağlamak için ilgili Başkanlık birimleriyle;
 2. Personel rejimi ve yasaları konusundaki gelişmeleri ve yeni uygulamaları izlemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve kurumları, Valilik, Kaymakamlık ile;
 3. Çeşitli ücret statülerinin uygulama biçimlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak üzere Bakanlıklar, Belediyeler ve diğer kuruluşların personel birimleri ile;
 4. Personelin emeklilik ve diğer işlemleri ile ilgili yasal değişiklikleri izlemek için Sosyal Güvenlik Kurumları ile;
 5. Teknik yardım projelerinin staj ve uzmanlıklarla ilgili bölümlerinin hazırlanmasında ilgili Müdürlükler ile;
 6. İnsan gücü planlaması çalışmalarının yürütülmesinde ilgili Müdürlükler ile;
 7. Dış burslarla ilgili olarak Dış İşleri Bakanlığı ile ilişkiler kurar.

 

İş ilişkilerinin düzenlemesinde Müdür sorumludur. Birimdeki, birim yetkilileri müdürden alacağı direktiflere göre hareket eder.

 

Memur Özlük İşleri Şefliği Görevleri:

 

 1. Yürürlükteki mevzuat hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile Mahalli idareler Norm Kadro İlke Standartlarına uygun olarak belediyenin insan kaynakları işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 2. Başkanlığın personel ihtiyacını ve personelin göreve alınma ve görevden çıkarılma ilkelerini tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak.
 3. Başkanlığın maaşlı memur kadrosu ihtiyacını tespit etmek, kadroların alınması için öneriler hazırlamak, alınan kadroların dağıtım işini yürütmek.
 4. Tespit edilen kadro ihtiyaçlarını baz alarak kadro şema ve cetvellerini hazırlamak.
 5. 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” doğrultusunda kadroların takibini yapmak.
 6. Kurum içi ve kurumlar arası nakil yapılacak personel için gerekli işlemleri yürütmek.
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereği çalıştırılacak olan Sözleşmeli Personel için kadro tespit edilip, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı tavan-taban ücretleri baz alınarak ücret tespiti için Meclis onayının alınması, sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü yazışmalarının yapılması.
 8. 5393 sayılı Kanun’un 49. Maddesi gereği geçici görevlendirilen personelin tüm işlemlerini yapmak.
 9. 5393 sayılı Kanun’un 49. Maddesine istinaden memur personele yılda 2 defa verilen ödül/ikramiye işlemlerinin yapılması.
 10. Etik Kurul Komisyonu, Mal Bildirimi Komisyonu, İşçi ve Memur Disiplin Kurulu, Hasar Tespit Komisyonu, İzin Yönergesi, İmza Yetki Yönergelerini oluşturmak ve yazışmalarını yapmak.
 11. Memurlardan sonu “0” ve “5” ile biten yıllar ile beyan değişikliklerinde ve Kurum değişikliğinde mal beyanı almak incelemek ve yürürlükteki mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak.
 12. Müdürlüğün yıllık tahmini bütçesini ve diğer müdürlüklerin personel harcama kalemlerini hazırlamak.
 13. Teknik Hizmet Sınıfında görev yapan personelin 3 ayda bir aldığı Arazi Tazminatları ile ilgili yazışmalarını ve takibini yapmak.
 14. Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun olarak cezayı gerektiren davranışlarda bulunduğu tespit edilenlere cezalar doğrultusunda yasalara uygun olarak işlemleri yürütmek.
 15. Belediyeye ilk kez alınacak personel için mevzuat hükümleri uyarınca tüm hazırlığı yapmak, Personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli tedbirleri almak.
 16. Müdürlüklerin teklifi üzerine, başarılı aday memurların asalet onaylarını, başarısız adayların da kayıt kapama işlemlerini yapmak.
 17. İşe yeni başlayacak memurların ve nakil gelenlerin güvenlik soruşturmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu“na giriş, emekli olanların ve nakil gidenlerin çıkış işlemlerini yapmak ve aday memurların, adaylık süresindeki eğitimi için ilgili yönetmelik çerçevesinde gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve bu program doğrultusunda eğitimin yapılmasını sağlamak, asalet onayını almak.
 18. Memurların göreve başlayış, görevden ayrılış, vekâlet görevi, 2. görev, yer değiştirme, silah altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemlerini yapmak.
 19. Takdirname, teşekkür, ödül, görevden çekilme, disiplin cezaları, göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
 20. Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun HİTAP sistemine süresi içerisinde veri girişlerinin yapılması.
 21. Naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, soyadı değişikliği, öğrenim değişikliği, borçlanma, emeklilik tescil işlemlerini yapmak.
 22. Memurlarla ilgili çeşitli kurumlardan gelen tebliğleri ilgililerine tebliğ etmek ve özlük dosyalarına konulmasını sağlamak,
 23. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemeleri onaylarını almak, bunların kayıt işlemlerini tutmak, terfi edecek memurlar ile müdürlüklerden gelen kadro tekliflerini inceleyerek meclis kararının alınmasını sağlamak.
 24. Başka kurumlarda hizmetleri olduğunu bildirenlerin hizmetlerini isteyip, gerekiyorsa intibak işlemini yapmak.
 25. Her yıl Ocak ayında, disiplin suçu işlememiş olan memurların değerlendirmesi yapılarak, 1 kademe verilmesini sağlamak.
 26. Yıllık, mazeret, hastalık, aylıksız izin onayları ile izne çıkacak memurların yerine vekâlet bırakılanların onaylarını almak ve gerekli işlemlerini yapmak.
 27. Hizmet ihyası, toptan ödeme, kesenek iadesi ile emekli ikramiyesi tahakkuk işlemlerini yapmak, hizmet cetveli çıkarmak.
 28. 1, 2 ve 3. derece kadrolarda görevli personelin hususi pasaport işlemlerini yapmak.
 29. Yaş haddinden emekli olacakları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak.
 30. Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve işçi olmayan personelin mal bildirim beyannamelerini doldurtmak ve dosyalarında muhafazasını sağlamak, gerekli kurumlara göndermek.
 31. Personelin özlük dosyalarını korumak ve yetkililere imza karşılığı vermek
 32. Müdürlüğün kayıt, satın alma işlemlerini yapmak.
 33. Memurların maaş işlemlerini yapmak.
 34. Belediye memurlarının mali haklarına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek.
 35. Müdürlük personelinin geçici veya sürekli görev yollukları ile ilgili avans mahsup işlemlerini düzenlemek.
 36. Emekli keseneği, Emekli Sandığında alınan borçlar, sigorta primleri, kefalet aidatı, icra borçları, bütçe hizmetlerinden doğan borçları, vergiler, resimler gibi kesintiler ve tasarruf bonoları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 37. Dış ülkelere gönderilen personelin döviz, taahhüt ve pasaport işlemlerine ilişkin işlemlerini yapmak.
 38. Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi ve görüşleri hazırlamak.
 39. Sayıştay’ın kesin kararını ve Sayıştay’dan türlü nedenlerle geri gönderilen evrakları incelemek ve cevap vermek.
 40. Personel işlemleri ile ilgili tereddüde düşülen konularda Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlardan görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek.

 

İşçi Özlük İşleri Şefliği Görevleri:

 

 1. Belediyede, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işçi çalıştıran tüm müdürlüklerin işçi ihtiyaçlarını karşılamak.
 2. Sınavı kazanan işçi adaylarının hazırlık evraklarını tamamlatmak ve tayinlerini yapmak.
 3. Belediyeye ilk kez alınacak personel için mevzuat hükümleri uyarınca tüm hazırlığı yapmak, personel ihtiyaçlarını, belediye içi ve dışından karşılamak üzere gerekli tedbirleri almak.
 4. Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş bildirgelerini vermek ve güvenlik soruşturması yaptırmak.
 5. 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi gereğince işe alınacak Engelli, Terör Mağduru ile eski hükümlülerin işbaşı yapabilmeleri için gerekli yasal işlemleri yapmak.
 6. 506 sayılı Yasanın 60. maddesi gereğince yaşlılık aylığı almaya hak kazananların yazılı talepleri halinde emeklilik işlemlerini yerine getirmek.
 7. Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemleri ile görevine gelmeyen işçiler hakkında da yasal işlem yapmak.
 8. Personel Devam Kontrol Sisteminin takibi ve işlevselliği ile ilgili gerekli koordineyi yürütmek.
 9. Her yıl Aralık ayında, bir sonra ki yıl için personelin kullanmak istediği izin tarihlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili Müdürlüklere yıllık izin teklif formlarını gönderilmesini ve takibini sağlamak.
 10. İşe alınan işçiler ile çeşitli nedenlerle iş akitleri fesh edilen işçiler için gerekli formları düzenleyerek Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirimde bulunmak.
 11. İşçilerin adli davaları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve mahkemelere gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak.
 12. İşçi Disiplin Kurulu tarafından alınan kararların ilgililere tebliğini sağlamak.
 13. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerini yerine getirmek.
 14. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Personel Anonim Şirketinde çalışan personelin Aylık Hakedişlerine ait ödeme emirlerini düzenlemek ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
 15. Başkanlığımız ve İş Kur arasında imzalanan protokol gereği Toplum Yararına Çalışma Projesi (typ) kapsamında gerekli faaliyetleri yürütmek,
 16.  Maaş işlemleri, Aylık ücretlerine ilişkin işlemleri, Nafaka, icra, lojman kesintileri, Doğum, ölüm, evlenme yardımları, Uzun yol yorulma primi, Mesai ve vardiyalı çalışma planlarını yapmak ve ücretlendirme, Başkan yardımcısı ücretleri, Disiplin kurulunun ceza kararları ile Görevlendirme ve harcırah yazışmalarını yapmak.
 17. Belediyemizin çalıştırmakla zorunlu olduğu (İşçi) özürlü ve eski hükümlü oranlarını takip etmek, çalıştırma zorunluluğu doğduğu zaman gerekli işe alım işlemlerini yapmak.
 18. Tüm işçi personelin ekonomik ve sosyal haklarını düzenlenmesi için sendika ile işveren arasındaki toplu-iş sözleşme görüşmelerinin yapılmasını sağlamak, bunun için gereken yürürlükteki yasal işlemleri yapmak.
 19. İşçi personelin Toplu İş Sözleşmesi gereği yazlık ve kışlık KKD alınmasıyla ilgili yazışmaları ve tüm işlemleri yapmak.
 20. Türkiye İş Kurumuna her ay elektronik ortamda personel durumunu bildirmek.
 21. İşçi personelin puantaj ve yevmiye değişikliği işlemlerini, istirahatlı olduğu zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan işlemlerini, izin ve emeklilik işlemlerini yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 22. İşçi sendika sözleşmesindeki disiplin hükümlerine uygun olarak cezayı gerektiren davranışlarda tespit edilen cezalar doğrultusunda yasalara uygun olarak işlemleri yürütmek.
 23. İşçi ve Hizmet Alımı yolu ile görev yapan personele ilişkin onay ve kararları tebliğ etmek. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim kanununun 18.maddesi gereğince meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
 24. 10.07.2010 tarih ve 27637 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, Müdürlüğümüzün dijital arşiv altyapısını oluşturmak, mevcut ve yeni oluşacak personel belgelerini dijital olarak kayıt altına almak.
 25. Her yıl sonunda yeni yılda uygulanmak üzere geçici işçi vizesi alınması için Belediye Meclisine teklif hazırlamak ve sonucuna göre geçici işçi vizesi yapmak.
 26. İşçilerden emekli olan, iş akdi fesh edilenlerin kıdem tazminatlarını hazırlamak, ilgili birim müdürüne imzalatarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunmak.
 27. Sözleşmeli personelin maaş işlemlerini yapmak, izinlerini takip etmek ve sigorta primlerini bildirmek.  
 28. Personel işlemleri ile ilgili tereddüde düşülen konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşlardan görüş almak ve bu doğrultuda işlem yürütmek.

 

Hizmet İçi Eğitim Şefliği Görevleri

 

İnsan kaynakları politikasının hedefi, Belediyenin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak personelin seçilmesi, eğitilmesi, uluslararası normlara uygun olarak yetiştirilmesi ve hizmet birimlerinde görevlendirilmesi hususlarını objektif kriterlerle belirlemektir.

 

Belediyenin insan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:

 1. Hizmet İçi Eğitim Yönergesini hazırlamak ve güncel tutmak.
 2. Yıllık hizmet içi eğitim programı hazırlamak.
 3. Yürütülecek görevlere uygun, nitelikli personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,
 4. Personelin, görev tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışmasını sağlayacak ve hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programları hazırlamak,
 5. Personelin etkinliğini ve verimliliğini arttırabilecek, görevi içerisinde yükselebilmesine imkân sağlayacak olan liyakat sistemini geliştirmek ve bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlamak,
 6. Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşulları sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek ve görev tatminini en yüksek düzeyde tutmak.
 7. Personelin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak Belediyeye bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek “Kurum Kültürü ve Bilinci’nin” oluşmasını sağlamak,
 8. Personelin motivasyon’unu ve Kurum aidiyetini artırmak, birbirleriyle iletişimini güçlendirmek adına çeşitli programlar düzenlemek,
 9. Hizmet gereği ihtiyaç duyulan eğitimler ile Belediyemiz birimlerinden gelen talepler ve Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda "Hizmet içi Eğitim Programları " hazırlamak bu programların uygulanmasını sağlamak,
 10. Yıllık hazırlanan eğitim programında belirtilen eğitimlerin, kurum içinde ve kurum dışında düzenlenen eğitimlerle personele verilmesini; kurum içi imkânlarla veya hizmet alımı yoluyla gereken eğitimlerin personele verilmesini sağlamak.
 11. Personelin, hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmasını, yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak.
 12. Yeni çıkacak kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri takip ederek uygulanmasına dair personelin gereken eğitimleri alması için tüm işlemleri yürütmek.
 13. Personelin, görev, yetki ve sorumlulukları ile kamu hizmetinin gereği, önemi ve verimliliği açısından yetiştirmesini sağlamakla birlikte, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgilendirmek
 14. Personelin kişilik ve diğer haklarını korumak ve gözetmek.