ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜFADIL ÇITIL
Özel Kalem Müdürü

E-Posta: ozelkalem@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 
336 65 83 / 103

Özel Kalem Müdürlüğü’nün Genel Çalışmaları:

 1. Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine katkıda bulunmak.
 2. Başkanlık Makamının kapılarının halka açık olmasını sağlamak.
 3. İlçe toplumunun, istem, gereksinim ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine ortam ve olanak sağlamak.
 4. İlçe halkının katılımını sağlamak üzere, mahalle sorunlarının saptanması ve çözümlenmesi konusunda mahalle halkıyla iletişimi sağlamak.
 5. İlçe sakinlerinin Belediye Başkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini saptamak amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak.
 6. Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize etmek.
 7. Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal yardım kuruluşları gibi örgütlerle diyalogunu sağlamak.
 8. Başkanlığın çalışma gündemini oluşturmak.
 9. Başkanlığın kitle iletişim araçlarıyla iletişimini sağlamak, Belediye hizmetlerinin yansıtılmasına, halka duyurulmasına ilişkin beyanatları hazırlamak.
 10. Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak.
 11. Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgilendiren yayınları izlemek, gerekli görünenleri Başkanlık Makamına sunmak.
 12. Resmi ve özel günlerde, önemli örf ve adet, gelenek-görenek günlerinde Başkanlık mesajlarını ilgili yerlere iletmek.
 13. Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılara katılımı konusunda gerekli özeni göstermek.
 14. Şikayet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini sağlamak.
 15. İlçe toplumunun, Belediye çalışmalarına aktif ve gönüllü katılımını sağlamak için bir iletişim ortamı oluşmasına katkıda bulunmak.
 16. Temsil yeteneği olan ve Belediyeyi iyi bilen, özellikle bayan elemanların danışma memuru olarak çalışmaları için organizasyon yapmak.
 17. Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni yöntemler geliştirmek ve başkanlığa sunmak.
 18. Belde halkının Meclis Toplantılarını izlemesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.
 19. Basın sözcülüğü ünitesinin oluşumunu sağlamak ve yönlendirmek.
 20. Mahalle ve gençlik konseyleri oluşumuna, konseylerin etkinliğine, Başkanlıkla diyaloguna katkıda bulunmak.
 21. Semtlerde spor merkezleri kurarak ve bu merkezlerde spor okulları açmak.
 22. İlköğretim, lise ve dengi okullar ile amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımında bulunmak.  
 1. İdari İşler Şefinin Görev ve Sorumlulukları:
 1. Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine katkıda bulunmak,
 2. Başkanlık Makamının kapılarının halka açık olmasını sağlamak,
 3. Belde toplumunun, istem, gereksinim ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine ortam ve olanak sağlamak,
 4. Belde halkının katılımını sağlamak üzere, mahalle sorunlarının saptanması ve çözümlenmesi konusunda mahalle halkıyla iletişimi sağlamak,
 5. Belde sakinlerinin Belediye Başkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini saptamak amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak,
 6. Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize etmek,
 7. Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal yardım kuruluşları gibi örgütlerle diyalogunu sağlamak,
 8. Başkanlığın çalışma gündemini oluşturmak,
 9. Başkanlığın kitle iletişim araçlarıyla iletişimini sağlamak, Belediye hizmetlerinin yansıtılmasına, halka duyurulmasına ilişkin beyanatları hazırlamak,
 10. Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak,
 11. Belediye, yerel yönetimler ve Belediyeyi ilgilendiren yayınları izlemek, gerekli görünenleri Müdüre sunmak,
 12. Resmi ve özel günlerde, önemli örf ve adet, gelenek-görenek günlerinde Başkanlık mesajlarını ilgili yerlere iletmek,
 13. Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılara katılımı konusunda gerekli özeni göstermek,
 14. Şikayet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini sağlamak,
 15. Belde toplumunun, Belediye çalışmalarına aktif ve gönüllü katılımını sağlamak için bir iletişim ortamı oluşmasına katkıda bulunmak,
 16. Temsil yeteneği olan ve Belediyeyi iyi bilen, özellikle bayan elemanların danışma memuru olarak çalışmaları için organizasyon yapmak,
 17. Halkın Belediye çalışmalarına katılımı için yeni yöntemler geliştirmek ve Müdürlüğe sunmak,
 18. Belde halkının Meclis Toplantılarını izlemesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
 19. Basın sözcülüğü ünitesinin oluşumunu sağlamak ve yönlendirmek,
 20. Mahalle ve gençlik konseyleri oluşumuna, konseylerin etkinliğine, Başkanlıkla diyaloguna katkıda bulunmak, 
 21. Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 22. Özel Kalem organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek,
 23. Çalışma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak,
 24. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Müdürlüğe sunmak,
 25. Başkanlık tarafından onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek,
 26. Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek,
 1. Araştırma, Geliştirme ve Proje Şefliğinin Görevleri:

Belde halkımızın ekonomik, kültürel ve sosyal alanda gelişimine katkıda bulunmak, kentimizi uygar ve modern bir yapıya kavuşturmak amacından hareketle;

 • Avrupa Birliği hibe fonları ve ilgili kuruluşlarla;
 • Yurtdışındaki belediyeler ve mahalli idarelerle;

Yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü iletişimi kurmak, ortak projeler oluşturmak, bu projeler ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılar düzenlemekle görevli ve sorumludur.

Bu çerçevede:

 1. Sosyal Projeler:
 1. İlçe halkının, bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerle koordineli kültürel, mesleki ve teknik eğitim programları üretip, uygulamak ve uygulama sonuçlarını değerlendirmek,
 2. Topluma ekonomik ve kültürel destek vermek amacıyla projeler geliştirmek,
 3. İlçe halkına aile bütçesini destekleyici projeler üretmek,
 4. Kentin gelişme dinamikleri ve ekonomik dönüşümdeki rolü Belediyemizce geri kalmış bölge ve semtleri destekleme projeleri hazırlamak
 5. Türkiye Kalkınma Ajansı, Çukurova Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, TKDK’nın tekliflerine küçük ölçekli alt yapı ve sosyal içerikli projeler hazırlayarak yerel bölgesel gelişmenin desteklenmesi,
 6. Yerel yönetimler olarak verilecek mesleki eğitimler sonucu bilgi, beceri kazandırılan branşlarda iş geliştirme merkezleri oluşturmak,
 7. Gelişen Dünya ve Türkiye’de Yenileşme ve Gelişmede Sosyal Diyalogun arttırılması için halkın sosyal yaşam seviyesini yükseltecek projeler hazırlamak, uygulamak,
 8. Avrupa hibe fonları ve ilgili kuruluşlarla; yurtdışındaki Belediyeler ve mahalli idarelerle yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü iletişimi kurmak, bölge ve yöremizin sorunlarını içeren ortak projeler oluşturmak, toplantılar düzenlemek.
 1. Turizm ve Çevre Projeleri:
 1. Biyolojik çeşitliliği koruma ve geliştirme;
 2. Çeşitli kirlilik ve sağlık tehditleri ile mücadeleyi geliştirme, çevre yönetimini geliştirme;
 3. Çevre bilincini arttırma;
 4. Anıtlar, tarihi eserler, camiler, kiliseler, mezarlıklar ve diğer tarihi eserleri koruma ve restore etme ve görsel ve doğal değerler ile güzellikleri restore/koruma;
 5. Anıtlar, tarihi eserler, camiler, kiliseler, mezarlıklar ve diğer tarihi ve doğal değerlere erişim olanakları ile bu eserlerin çevre düzenlemelerini geliştirme;
 6. Turizm arz ve talebini arttırma;
 7. Turizm sektör analizi ve veri tabanını geliştirme ya da yörenin turizm markalarını destekleme,
 8. Turizm ve çevre sektöründeki işletme becerilerini ve diğer becerileri geliştirme,
 9. Projelerini oluşturmak ve hayata geçirmek.
 1. Spor Hizmetleri Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu:
 1. Belediyenin spora ilişkin hizmetlerinin daha iyi planlanması için veri tabanları oluşturmak.
 2. Beldenin spor ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak saptamak.
 3. Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek.
 4. Beldenin spor hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal olanakları belirlemek ve beldenin spor gereksinimlerini yarattığı güç ile karşılaştırmak.
 5. Oluşturulan yeni çalışma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan sonra hedefleri gözden geçirmek; olanakları ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak.
 6. Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlamak.
 7. Yıllık eylem programına koşut olarak aylık ve haftalık çalışma planları hazırlamak.
 8. Çalışma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre, elde olunan performans, önceden saptanmış hedeflerle karşılaştırmak, sorumluluk alan personelin çalışmalarını değerlendirmek ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici geliştirici, nitelikli önlemler planlamak.
 9. Beldenin her bölgesinde, her yaş grubu için spor etkinliklerine ortam ve olanak sağlamak.
 10. Semtlerde spor merkezleri açmak, bu merkezlerde, çeşitli branşlarda spor okulları açmak. Spor okullarının spor malzemelerini karşılamak.
 11. İlk ve orta öğretim okulları ile amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımında bulunmak.
 12. Şeflik personeli arasında işbirliği ve uyumu sağlamak.
 13. Şef, görev ve çalışmaları yönünden biriminin müdürüne karşı sorumludur.
 14. Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.