FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MURAT KAYRA
Fen İşleri Müdürü

E-Posta: fenisleri@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 238 79 54

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğü’nün Amacı  :

Fen İşleri Müdürlüğünün amacı: Akdeniz Belediyesi İlçe sınırları ve mücavir sahalar içinde;

 1. İmar ve yol istikamet planlarına göre açılacak ve 5216 sayılı yasa ile İlçe belediyelere bırakılan yolların yapımı, bakımı, ve onarımlarını sağlamak.
 2. Belediyemizin yaptıracağı inşaatları yasalara uygun olarak ihaleye çıkarılmasını sağlar.
 3. Yasaların belirttiği diğer görevleri yerine getirmektir.

 

 1. Fen İşleri Müdürlüğü’nün Ana Görevleri  :
 1. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak. Başkanlığın onayına sunmak.
 2. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak tahsis  ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak.
 3. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 4. Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda İmar planları gereğince, hukuki altyapısı ilgili müdürlüklerce hazırlığı tamamlanmış olan yeni yollar açmak.
 5. Yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlamak, ihtiyaca göre terkibini yapmak.
 6. Belediye içerisindeki ara yolların asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve engelliler için hazırlanmış yasalar çerçevesinde güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapmak ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunmak.
 7. Belediye’ye ait hizmet binalarının  yapımı ve onarımlarını bizzat yapmak veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırmak.
 8. İlgili birimler tarafından alınmış tüm yıkım kararları ( imar ve şehirçilik müdürlüğü, yapı kontrol müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ) . ilgili müdürlükçe tebligatlar yapılıp, içi boşaltılıp , elektrik ve suyu kesildikten, zabıta ve emniyet güçleri hazır bulunup yıkıma hazır hale geldikten , tüm işve işlemler bittikten sonra ilgili müdürlüğün koordinasyonunda eşgüdüm içinde fen işleri müdürlüğünce araç,gereç ,personel ve iş makine sı ile lojistik destek verilerek yıkım gerçekleştirir.
 1. Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan faktörlerin giderilebilmesi için üniversite, resmi kurumlar ve meslek odaları ile koordineli bir şekilde çalışır, gereğinin yapılabilmesi için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile uyumlu çalışır.
 2. Altyapı kuruluşları ile ilgili koordineyi sağlamak.
 3.  Belediye içerisinde 5216 Sayılı yasa gereği  tüm altyapı çalışmalarının kazı ruhsatlarını AYKOME ile koordineli olarak yürütmek.
 4. Otopark, taksi durağı ve garaj girişleri için trafikle ilgili işleri UKOME ile koordineli olarak yapmak,
 5. Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
 6. Müdürlüğe ait motorlu araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
 7. Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makina ve araçların muhafazasını sağlamak.
 8. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak. Başkanlığın onayına sunmak.
 9. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak, tahsis ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak.
 10. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 11. Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
 12. Belediyenin tüm araç ve iş makinalarının tedarik bakım ve onarımlarını ve akaryakıt, madeni yağ, antifriz tedarik ve dağıtımını yapmak, yedek parça, araçlara ait sarf malzemeleri ve sabit tesislerle ilgili malzemeleri tedarik etmek, stoklama ve tüketimini organize etmek.

 

 1. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 2. Müdürlük kadrosunda bulunan memur veya işçi statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre düzenli olarak yürütmek.
 3. Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek.
 4. Müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.

Fen İşleri Müdürü’nün Görevleri  :

MADDE 11-

 1. Fen İşleri Müdürlüğünün amaç, ana görevleri ve iş ilişkilerine ilişkin görevleri yapar yaptırır.
 2. Müdürlük bünyesindeki Şeflerin verecekleri yıllık çalışma raporlarını inceler, inceletir. Gördüğü aksamaların giderilmesi için direktifler verir. Belediye Başkanlığınca istenen veya kendisinin gerekli gördüğü raporlar ile Müdürlüğün yıllık çalışma raporlarını hazırlatır Başkanlığa sunar.
 3. Fen İşleri Müdürlüğünde yapılan çalışmalara ilişkin Bilimsel ve Teknik gelişmeleri kovuşturur, ilgili kuruluşlarla temas sağlar, önemli gördüğü gelişme sonuçlarını uygulamaya konulması için gerekli işlemleri yapar yaptırır.
 4. Fen İşleri Müdürlüğünü; Başkanlık Makamında, Belediye Encümeninde, gerekli yer ve kuruluşlarda temsil etmek ve duruma göre Müdürlüğün görüş tutum ve önerilerini savunmak.
 5. Müdürlüğün, müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek.
 6. Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararları vermek, çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.
 7. Şema değişiklikleri, pozisyonların nitelikleri hakkındaki değişiklikler ile yetki ve görevlerde değişiklik teklifleri yapmak.
 8. Fen İşleri Müdürlüğü yukarıda belirtilen görevlerin dışında Başkanlığın vereceği görevleri yerine getirmek.
 9. Müdürlüğün çalışma yönetmeliğini hazırlamak, meclise sunmak ve alınan kararın 3011 Sayılı Kanunu’nun 2.maddesi gereğince ilan edilmesini sağlamak.
 10. Müdürlüğe ait yönetmelik, yönerge,  genelge gibi resmi gazetede yayımlanmayan her türlü mevzuat ve değişiklikleri, Kamu Mevzuat Sistemine kaydedilmek üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bildirmek.

İdari,  Mali İşler, Planlama ve Arge Şefliği Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 12-

 1. Müdürlüğün kadrosunda bulunan ve ayrıca fiilen çalışan tüm personelin özlük hakları ile ilgili yazışmaların ve demirbaş, ayniyat, ödenek işlemlerinin yapılmasından, Müdürün vereceği emir ve direktiflerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden birinci derecede sorumludur.
 2. Müdürün bilgisi dâhilinde; personelin devam durumu, rapor, izin ve disiplin cezalarını belirleyen tabloları düzenler ve takip eder.
 3. Müdürlüğe gelen evrakları elektronik ortamda günü gününe kayıt eder, varsa evveliyatlarını ekler, imza föyüne yerleştirir, Müdüriyet makamına sunar.
 4. Müdürden havaleleri yapılan evrakları ilgili birimlere veya kişilere verir, zimmet defterinin ilgili bölümüne kime verildiğini not eder.
 5. Acil ibaresi olan evrakları anında Müdüre iletir, havalesini yaptırır, ilgilisine verir.
 6. Her ay maaş bordroları ve üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı bordrolarını maaş tahakkuk müdürlüğünden alır. Dört nüsha olan bordroları bir asıl, iki suret olarak ayırır. Bir asıl bir suret olarak hazırlanan dosya içerisindeki bordroları Müdüre imzalattıktan sonra maaş tahakkuk müdürlüğüne elden verir. Kalan sureti bilgi için Müdürlük dosyasına, dosyalama talimatına göre kaldırır. Dördüncü sureti ise personele dağıtır.
 7. İlgili müdürlüklerden gelen evraklarının gerekenlerinin tahakkukunu düzenleyerek ödemesi yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesini sağlar.
 8. Müdürlükte görevli personelin yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerinde avans evrağını düzenleyip ilgili kişinin avans almasını sağlar. Görev dönüşünden itibaren bir ay içerisinde avans kapatma işlemini sonuçlandırır.
 9. Müdürlüğün kullanımındaki telefon ücretinin ve Müdürlüğü ilgilendiren elektrik ve su faturalarının günü gününe tahakkuku ve gereğinin yapılmasını sağlar.
 10. Arşiv yönetmeliği çerçevesinde hizmetler yürütülür.
 11. Arşivdeki evrakların dosyalama talimatına göre düzenli tutulmasını sağlar.
 12. Müdürlük elemanlarınca arşivden talep edilen dosyaların temin ve teslim edilmesini sağlar.
 13. Arşivdeki evrakların ve dosyaların daha düzenli tutulması ve korunması için gerekli önlemler alınır.
 14. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlar. Aylık ve yıllık faaliyetleri kayıt altına alır.
 15. Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapar.     
 16. Bölümlerin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporlarını aylık ve yıllık olarak icmallerini hazırlanmasında koordineyi sağlamak,
 17. Müdürlüğün yıllık faaliyetlerinin elektronik ortamda kayıtlarını hazırlanmasında yardımcı olmak,
 18. Müdürlüğün yıllık gider bütçesi için bölümler arası gerekli koordineyi sağlayarak bütçenin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 19. Müdürlüğün iletişim altyapısını (elektronik ağ yapısını) oluşturmak, işletmek ve yönetmek,
 20. Bilgisayarlara ağ kartları yerleştirmek, çalışmayan bilgisayarları ve yazıcıları kontrol etmek, Belediyemizin ilgili birimleriyle koordinasyonu sağlamak,
 21. Müdürlük hizmetlerinde kullanılan telefon santralinin bilgisayar ortamında sistem takibini yapmak,
 22. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir. 
 23. Müdürlüğe gelen evrakların kaydedilmesi, havale edilen evrakların ilgili personele iletilmesinin (Elden/Beyaz Masa Programından) sağlanması.
 24. Müdürlük personelinin hazırlamış olduğu evrakların onay işlemlerinin takip edilmesi, giden evrakların kaydedilerek ilgili yerlere gönderilmesi.
 25. Gelen/Giden evrakların arşivlenmesinin sağlanması.
 26. Müdürlüğün ihtiyacı olan kırtasiye ve teknik malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli talebin yapılması, malzemelerin depolanması ve gerektiği zamanlarda ihtiyaç sahiplerine temin edilmesi.
 27. Müdürlük arşivinin düzen ve tertibinin sağlanması, genel arşiv ile koordinasyonun sağlanması.
 28. Müdürlük personelinin mesai olurları, puantaj ve arazi tazminatlarının hazırlanması ve ilgili Müdürlüğe iletilmesi.
 29. Büro kapsamında yapılan tüm çalışmaların, yürürlükteki kanunlar ve teknik esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile ilgili üst yöneticiye bilgi vermek,
 30. Yasalara göre verilen her türlü ek görevleri yapar.
 31. İmar Planlarında yol, meydan, yeşil alan, park, rekreasyon alanları, belediye hizmet alanı olarak belirlenmiş yerlere isabet eden, yıkım kararı alınan enkaz ve kaldırma işlemleri ilgili müdürlükçe tebligatlar yapılıp, içi boşaltılıp, elektrik ve suyu kesildikten, zabıta ve emniyet güçleri hazır bulunup yıkıma hazır hale geldikten , tüm işve işlemler bittikten sonra ilgili müdürlüğün koordinasyonunda eşgüdüm içinde fen işleri müdürlüğünce araç ve iş makine sı ile lojistik destek verilerek yıkım gerçekleştirir.
 32. İmar mevzuatı gereğince; ilgili Müdürlüğün tespitleri ve taleplerine istinaden yerleşim alanlarındaki kaçak yapıların, kaçak yapı ilavelerinin, kaçak olarak yapılan gecekondu niteliğindeki yapıların, metruk yapılar ile mail-i inhidam durumundaki yapıların yıkılmasına ilişkin olarak belediye meclisi ya da belediye encümeni tarafından alınan yıkım kararlarının uygulanmasında ilgili müdürlükçe tebligatlar yapılıp, içi boşaltılıp , elektrik ve suyu kesildikten, zabıta ve emniyet güçleri hazır bulunup yıkıma hazır hale geldikten , tüm işve işlemler bittikten sonra ilgili müdürlüğün koordinasyonunda eşgüdüm içinde fen işleri müdürlüğünce araç , gereç ,personel ve iş makine sı ile lojistik destek verilerek yıkım gerçekleştirilir.
 1. Belediye sınırları içindeki tarihi ve kültürel değerleri korumak için konuyla ilgili diğer müdürlüklerle birlikte gerekli çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek sağlamak, korumaya almak.
 2. yürürlükteki yasalara göre belediyenin yetki sınırları içerisinde kalan alanlarda cadde Turistik, tarihi ve anıtsal değeri olan eserlerin çevresinde, yıkılma tehlikesini veya kötü niyetli kişilerce zarara uğratılmasını engellemek için ilgili müdürlüklerle işbirliği içinde gerekli koruyucu tedbirleri almak.
 3. Müdürlük alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılan araç ve Yapı Kontrol Müdürlüğü,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünden gelecek talepler doğrultusunda, kamulaştırılması yapılan ve hukuki işlemleri tamamlanmış, tehlikeli ve kaçak yapıların yıkımı konusunda ; ilgili müdürlükçe tebligatlar yapılıp, içi boşaltılıp , elektrik ve suyu kesildikten, zabıta ve emniyet güçleri hazır bulunup yıkıma hazır hale geldikten , tüm işve işlemler bittikten sonra ilgili müdürlüğün koordinasyonunda eşgüdüm içinde fen işleri müdürlüğünce araç , gereç , personel ve iş makine sı ile lojistik destek verilerek yıkım gerçekleştirir.
 4. Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda resmi kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmak.
 5.  Proje alanları araştırılması, öneri geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yürütmek
 6.  Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
 7.  Müdürlüğün görev alanıyla ilgili araştırma , hizmet kalitesini arttırmak için - AR-GE       çalışması yapmak.
 8.  Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını        oluşturmak  üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 9.  Ekonomik ve toplumsal fayda sağlayacak, vatandaş refahını ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yeni fikirler, yöntemler ve ürünlerin araştırmasını yapmak ve proje öneri dosyası haline getirip, Müdüre iletmek.

 

 

 • Evrak Ve Mali Işler Şefliği Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 1. Personel, bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri mevzuat çerçevesinde, emir ve talimatlar doğrultusunda gereken özen ve sürati göstererek  yapar.
 2. Personel görevlerini yaparken mevzuatın tanımış olduğu tüm yetkileri kullanır.
 3. Personel iş ve işlemlerden amirlerine karşı hiyerarşik olarak sorumludur.
 4. Personel, görev tanımında yer almayan ancak amirleri tarafından göreviyle alakalı verilecek diğer görevleri de yerine getirir.
 1. Etüd, Keşif ve Proje Şefliği’nin Görev Yetki Ve Sorumlulukları:

  MADDE 13-

Belediye görev ve sorumluk alanı içerisinde yer alan bölgelerde, başkanlık veya müdürlük makamı tarafından ilçenin ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleştirilmesini istediği yapım işlerine yönelik olarak hazırlanacak uygulama, röleve, restitüsyon, restorasyon, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasından ve bunlara bağlı işlerin yürütülmesinden sorumlu şefliktir.

a) Arazi Çalışmaları: Projesi çizilecek yere ait mülkiyetin tespiti, kuruma ait olmaması halinde;

başkanlık makamının ve diğer ilgili birimlerin bilgilendirilerek gerektiği hallerde kamulaştırma

çalışmaların veya gerekli protokollerin yapılmasını sağlar. Projenin uygulanacağı arazinin

halihazırının, zemin etüt ve gerektiği hallerde çevresel etki değerlendirme, fizibilite raporlarının

hazırlanması veya hazırlatılmasını sağlar.

b) Proje Çalışmaları: ihtiyaçlar ve arazi şartları göz önünde bulundurarak plan, kesit, görünüş

ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren ön projeyi müdürlük makamına

sunar. Müdürlük tarafından onaylanan ön projeye göre; yapı elemanlarının ölçülendirilip

boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği kesin projeyi

onaylatarak, her turlu ayrıntının belirtildiği uygulama projesini ve buna bağlı olarak hazırlanan

mahal listesini ilgili birime gönderir.

 1. Proje Birimine havale edilen işlerin, yürürlükteki İhale Yasası ve eki mevzuata, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, proje ve detaylarına, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ihaleye çıkılabilmesini temin amacıyla ihale dosyalarını hazırlar.
 2. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve Başkanlık Makamı’nca belirlenen Belediyemiz ve kamu mülkiyetindeki parsellerde, kamunun kullanımına yönelik olarak kültür binaları, hizmet binaları, semt merkezleri, sosyal destek merkezi binaları, kütüphane, pazaryerleri, lojman, genel tuvalet, muhtarlık, hizmet ünitesi vb. binaların avan ve uygulama projelerini hazırlar veya hizmet alımı yolu ile hazırlatılması yönündeki süreçleri takip ve kontrol eder.
 3. Belediyemiz çalışma alanında kalan yollarda ve meydanlarda zemin düzenleme projeleri hazırlar veya hizmet alımı yolu ile hazırlatılması yönündeki süreçleri takip ve kontrol eder.
 4. Belediyemiz çalışma alanında kalan ve imar planında park, rekreasyon alanı, vb. olarak belirlenmiş alanlarda, mülkiyet incelemesi yaparak düzenleme projeleri hazırlar veya hizmet alımı yolu ile hazırlatılması yönündeki süreçleri takip ve kontrol eder.
 5. Kentsel donatılar kapsamında, oturma yerleri, pergola, otobüs durağı, vb. üniteleri ile ilgili tasarım ve uygulama projeleri hazırlar veya hizmet alımı yolu ile hazırlatılması yönündeki süreçleri takip ve kontrol eder.
 6. Hizmet alımı kapsamındaki işlerin, yürürlükteki İhale Yasası ve eki mevzuata, sözleşme, eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak elde edilebilmesi amacıyla ihale dosyalarını hazırlar, bu işlerin sözleşmesi, şartnamesi ve iş programları ile varsa avan projesine uygun olarak kontrollüğünü yürütür ve süresinde bitirilmesini sağlar.
 7. İdare tarafından sözleşme ve şartnamelere göre yükleniciye verilmesi gereken vaziyet planı, uygulama proje ve detayları ile plankoteleri zamanında vererek bunlar ile ilgili tutanakları düzenler ve onanmak üzere amirine sunar.
 8. Projelerin hazırlanması sırasında İdare ya da yüklenici ile yapılacak rutin toplantılara ait raporları hazırlar.
 9. Hizmet alımı işlerinin tamamlanması sonrasında kabulü yapılarak hakediş dosyalarını düzenler, tahakkuk süreçlerini takip eder ve mevzuat gereği yasal yazışmaları yapar.
 10. Birim bünyesinde hazırlanan projelerin metraj ve keşiflerini hazırlar ya da hazırlatır.
 11. Mimari proje yarışmalarının konuya ilişkin yönetmelik uyarınca teknik ve idari şartnamelerini hazırlar, sunumu, duyurulması, değerlendirilmesi ve sergilenmesine ilişkin yazışma ve koordinasyonu sağlar.
 12. Proje sürecinde gerekli olan tüm verileri, ilgili birimlerle ve ilgili kamu kurum kuruluşları ile irtibat kurarak ve gerekli yazışmaları yaparak temin eder.
 13. Projelerde engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik tasarım çözümleri sunar.
 14. Görev alanı ile ilgili konularda çeşitli yarışmalara yayın ve dokümanları hazırlar.
 15. Proje çalışmaları için fon, hibe, destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında başvuru dosyaları hazırlar ve takiplerini yapar.
 16. İhale edilen işlerin fiziki, fenni ve kanunen doğru yapılması ile yüklenici nezdinde gereken önlemleri alarak işlerin teknik şartname ve ilgili yönetmeliklerine uygun yapılmasını sağlar.
 17. Sorumluluğu dahilinde devam eden işler ile ilgili Müdüre gerekli bilgileri aktarır ve bu tür bilgileri istatistik veri haline getirir.
 18. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek sonuçlandırır.
 19. Yasalara göre verilen her türlü ek görevleri yapar.
 20. Yeni açılacak ve mevcut yolların yapılması öncesi üzerinde bulunan mülkiyet ve örtü sorunlarının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından çözüldükten sonra aplikasyonu yapmak
 21. Projeli yol düzenleme ve yapı inşaatlarında ihale öncesi harita işlerine yardımcı olur (metraj vs.)
 22. Müteahhitlik hizmetlerinde projeye uygunluğu denetler
 23. Lisanslı harita bürolarınca resmi olarak verilen aplikasyon krokilerini zemine uygular ve gerektiğinde işleme esas olmak üzere tespit raporu hazırlar
   
 24. Yapı , Yol ve Asfalt  Şefliği’nin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

MADDE 14-

Belediyenin hizmet alanı içerisinde yer alan her türlü araç ve yaya yollarının yapım, bakıma ve onarım çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu şefliktir.

a) Yeni Yolların Açılması Mevcut Yolların Bakım ve Onarımının Yapılması: İdarenin

sorumluluk alan içerisinde yer alan bölgelerde imar planına uygun olarak yeni yolların

açılmasını, açılan yollara stabilize serilmesini ve asfaltlama çalışması yapılması kaldırım çalışması yapılması ve/veya yaptırılmasını sağlar. Mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesi için yol genişletme veya daraltma çalışmaları yapar. Mevcut yollarda meydana gelen arızaların giderilmesini sağlamak amacıyla; asfalt, asfalt yaması çalışmalarını yerine getir.

b) Diğer Kurum Kuruluşlarla İletişim ve Koordinasyon: UKOME ve AYKOME kararlarının

uygulanmasını, UKOME ve AYKOME ile iletişimin, koordinasyonun yürütülmesini sağlar.

Trafiğin düzenlenmesi, yol, kaldırım, refüj, kavşak yapım işleri ile ilgili yürütülen çalışmalarda

diğer kurumlarla iletişimi ve koordinasyonu sağlar. Altyapı kuruluşları ve vatandaşlar

tarafından gerçekleştirilecek yol kazısı ile ilgili çalışmalar için asfalt kırım izninin verilmesi ve

meclis tarafından belirlenen rayiçler üzerinden bedelinin tespit ve tahsil edilmesini sağlar.

 

c) Trafik Akışını Sağlama ve Düzenleme: Kendi görev ve sorumluluk alanı içerisinde yer

alan bölgelerde trafik akışının sağlıklı yürütülebilmesi gerekli planlamalar ve uygulamaları

gerçekleştirir. Gerektiği hallerde trafik akışını ve emniyetini arttırmak amacıyla ilgili kurum

ve kuruluşlardan gerekli izinler alınması ve/veya bilgilendirmelerin yapılması kaydıyla;

hız kesici bariyer yapılması, yol ayırıcı çizgilerin çizilmesi, delinatörlerin, trafik işaretlerini

gösteren levhaların yerleştirilmesi vb. görevleri yürütür. Kış aylarında kar ve donla mücadele

çalışmalarını yürütür.

 

d) Yaya Yolu, Kaldırım, Refüj Kavşak Yapılması ve Düzenlenmesi: Belediyenin hizmet alanı

içerisinde yer alan bölgelerde imar planına uygun olarak ve plansız alanlarda (köyden mahalleye dönüşen) kaldırımların, yaya yürüyüş yollarının, refüj ve kavşakların yapılması, düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar.

 

e) Gerekli Kaynakların Temini Sevk ve İdaresi: Yol yapım çalışmaları ile ilgili olarak gerekli

insan kaynağı, araç, makine, yapı malzemesinin; temininden, üretiminden, kullanımından,

depolanmasından, sevk ve idaresinden sorumludur. İşlerin sürekliliği sağlamak amacıyla

gerekli planlamaları yapar ve yürütür. İdare tarafından bunların sağlamasının rantabl veya

mümkün olmaması durumunda kamu ihale mevzuatı çerçevesinde temini için; gerekli talebin

oluşturulmasını sağlar. Bu şekilde ihale yoluyla gerçekleştirilen yapım, mal, danışmanlık ve

hizmet alımlarına yönelik kontrollük işlemleri yürütür.

refüj ve kavşakların yapılması, düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar.

 

 1. İmar planında açılan yollara stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak,
 2. Yol kaplama çalışması için gerekli olan malzemeleri temin ederek yolların bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,
 3. İmar planına göre açılması gereken yeni yolları açmak,
 4. Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemelerin sürekli denetimini sağlamak,
 5. Asfalt şantiyesindeki gerekli üretim işlemlerini yapmak,
 6. İlgili altyapı kurumlarıyla koordineli çalışmalar yapmak
 7. Yapılan çalışmaları üstlerine raporlamak,
 8. Birimiyle ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaları yapmak,
 9. Müdürlüğün belirlediği yerlerde gerekli tespitleri yapıp raporlamak.

            -Yol Yapımı ve Asfaltlama Konusunda Görev Yetki ve Sorumluluk:

 1. İmar planında açılan yollara stabilize serip, sıkıştırarak stabilize yolların bakım ve onarımını yapmak,
 2. Yol kaplama çalışması için gerekli olan malzemeleri temin ederek yolların bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak,
 3. İmar planına göre açılması gereken yeni yolları açmak,
 4. Yol bakım işlerinde kullanılacak malzemelerin sürekli denetimini sağlamak,
 5. Asfalt şantiyesindeki gerekli üretim işlemlerini yapmak,
 6. İlgili altyapı kurumlarıyla koordineli çalışmalar yapmak
 7. Yapılan çalışmaları üstlerine raporlamak,
 8. Birimiyle ilgili her türlü idari ve teknik yazışmaları yapmak,
 9. Müdürlüğün belirlediği yerlerde gerekli tespitleri yapıp raporlamak.
 10. İnşası planlanan Belediyeye ait bina ve sosyal tesislerin projelendirme organizasyonunu sağlamak,
 11. Müdürlükçe gerçekleştirilecek büyük çaplı yatırım projelerine ait şartnameleri düzenlemek ve uygulamaya ilişkin prosedürü yerine getirmek,
 12. İnşaat yapım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarını düzenlemek ve işin şartname, sözleşme, proje ve eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 13. Birim bünyesinde komisyonlar oluşturmak, Müdürlük bünyesinde kurulan komisyonlara üye vererek katkıda bulunmak,
 14. Yapımı tamamlanan inşaat işlerinin geçici ve kesin kabullerini, muhtelif nedenlerle tamamlanamayan işlerin ise tasfiye kabullerini yapmak,
 15. Kesin hesap ve ilişik kesmeye ilişkin belgeler düzenlemek.
 16. Yaya yolu, kaldırım refüj ve kavşakları yapmak.
 17. Kendi görevi ve sorumluluk alanı içerisinde trafik akışı için gerekli tedbirler alarak uygulamak  AYKOME ve UKOME kuruluşları ile koordineli çalışmak
 18. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak
 19. Bakım ve onarımı gereken hizmet binalarının bakım ve onarımını yapmak yaptırmak
 20. Cami okul vb. kurumlardan gelen talepleri değerlendirmek sonuçlandırmak

 

    

 

6) Makina İkmal Şefliği’nin Görev,  Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Birim şefliğinin çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak. Başkanlığın onayına sunmak.
 2. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak, tahsis ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak.
 3. Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, yedek parça ve öteki bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak.
 4. Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek.
 5. Müdürlüğe ait motorlu araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre sevk ve idare etmek.
 6. Belediyenin bünyesindeki ağır iş makinalarının, motorlu araçları, sabit makinalar ve müteferrik araçların tüm bakım ve onarımlarını yapmak.
 7. Söz konusu makine ve araçların yedek parça ihtiyaçlarını sağlamak.
 8. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinalarının akaryakıt ve madeni yağlarını temin yapmak.
 9. Belediyeye alınacak araç ve makinaların Teknik Şartnamelerini hazırlamak ve alımları yapılanların tesellümlerini yapmak.
 10. Müdürlük bünyesinde kurulacak olan hasar tespit komisyonunca hasara uğrayan araç ve makinaların hasar durumlarını tespit etmek, gerekli raporu düzenlemek ve hasar bedelinin Belediye veznesine yatırılmasını sağlamak.
 11. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 12. Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların yedek parçalarının ambarlanmasını ve iyi kullanılmasını sağlamak.
 13. Şeflik kadrosunda bulunan Memur veya İşçi statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre düzenli olarak yürütmek.
 14. Şefliğe ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek.
 15. Şeflik personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.
 16. Araç ve iş makinalarına ait teknik işlerin projelerini hazırlar.
 17. Tamire gelen araç ve iş makinalarına sipariş emri açar.
 18. Araç ve iş makinalarının aylık yakıt ve yağ sarfiyatlarını takip eder.
 19. Araç ve iş makinalarının periyodik ve ilave yağ bakımlarını yapar.
 20. Kaza yapan araç ve iş makinaları ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
 21. Müdürlük araçlarının sevk ve idaresini sağlar, trafik tescil işlemlerini yapar.
 22. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
 23. Belediye hizmetlerinde çalıştırılan motorlu vasıta, iş makinaları ile sabit makinaların yıllık maliyetini çıkarmak ve bir rapor halinde düzenlemek, müdürlüğe sunmak.
 24. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinalarının onarımlarını yaptırmak, müdürlükte mümkün değilse dışarıda yaptırmak.
 25. Belediyemiz hizmetlerinde çalıştırılan her türlü araç ve makinalar için gerekli olan yedek parça ve atölye malzemelerini temin etmek.
 26. Alınan malzemelerin usulüne göre depo edilmesini sağlamak.
 27. Makine İkmal Şefliğinin, işlerinin tamamının kanunlara ve talimatlara göre yapılmasını sağlamak.
 28. Tüm personelin işe geliş-gidişlerinin takibini yapmak.
 29. İşçi personellerin yevmiye puantajlarının kanunlara ve talimatlara göre düzenli tutulmasını sağlamak
 30. Şefliğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını tutmak; dağıtımını sağlamak, dosyalama işlemini yürütmek.
 31. Personellerin giyim kuşamlarının zamanında temini için gerekli yazışmaları yaparak dağıtımını sağlamak.
 32. Tüm personelin idari işlerinin takibini ve yazışmalarını yapmak.