RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜKAMURAN ASLAN
Ruhsat ve Denetim Müdürü

E-Posta: ruhsatdenetim@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 
336 65 83 /  188

Ruhsat ve Denetim Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 1. Akdeniz İlçesi sınırları içerisindeki sıhhî işyerleri,  2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alarak ruhsatlandırılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini koordine etmek.

 

 1. Mesul müdür belgesi düzenlemek

 

 1. Canlı müzik yapan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine canlı müzik izin belgesi düzenlemek

 

 1. Yılda bir müdürlük çalışma raporunun hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak.
 2. Kalite / Çevre / İSG politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak
 3. Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük, ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.
 4. Harcama Yetkilisi olarak, bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapmakla sorumlu olup; harcama talimatı ile bütçesinden harcama yapabilir, yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam eder.
 5. Belediye politikalarının Müdürlük içinde anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak, belediye içi ve dışı görüşmelerde kendi sorumluluğu kapsamında kurumu temsil etmek.
 6. Müdürlüğü ile ilgili Kalite / Çevre / İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri dokümantasyonunun hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulama sonrası etkinliğini izleyerek gerekli revizyonların yapılmasını sağlamak.
 7. Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımı sağlamak.
 8. Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak, kademe atlamamak ve atlanmasını önlemek.

 

 1. Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek.
 2. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Bölümünde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamaları ile bu uygulamalara paralel olarak kurulmuş olan OHSAS 18001 Yönetim Sistemi'nin sürekliliğinin sağlanması ve İSG İç Yönetmeliği’ne uygun davranılması ve takibinden sorumludur.
 3. Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 4. Harcama yetkilisi olarak, bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini görevlendirmek. Ödeme emri belgesi düzenlemek ve bunun yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.
 5. Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve Birim Faaliyet Raporuna eklemek. Yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemelerini ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak.

 

 1. 31.12.2005 tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tâbi Mali Karar ve İşlemlerden Müdürlüğünü ilgilendirenleri, Mali Hizmetler Birimi / İç Kontrol Birimine kontrole göndermek.
 2. İç ve dış mali denetim sırasında denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli kolaylığı sağlamak.
 3. Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak. Bu amaca uygun olarak müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.
 4. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemleri doğru yaptırmalarını sağlamak ve kontrol etmek.
 5. Müdürlüğe ait personel alacakları ve kesintilerini süresinde hesaplamak; tetkiklerini yapmak ve onaylayarak ödeme emri belgesini ve ek belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndererek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.
 6. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olduğunu kontrol etmek.

 

 1. Müdürlüğün çalışma yönetmeliğini hazırlamak, meclise sunmak ve alınan kararın 3011 Sayılı Yönetmeliğin 2.maddesi gereğince ilan edilmesini sağlamak.

 

MADDE 13- Sıhhi İşyerleri, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ve 2. Ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsat Başvuru Dosyalarının Kabulü

 

            A) Sıhhi Müessese Ruhsatları

 1. Gürültü, koku, zararlı atık vb. etkileri ile çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden zarar vermeyen, diğer bir deyişle gayrisıhhi müesseseler dışında kalan işyerleri olarak tanımlanan sıhhi işyerleri ile ilgili müracaatları kabul etmek; müracaat sahibine alındı belgesi vermek,
 2. Başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın alınması sırasında yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıkları alındı belgesinde belirtmek ve ruhsatlandırmaya ilişkin sürelerin eksik belgelerin tamamlanması ile başlamasını sağlamak,
 3. Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle tahakkuk işlemlerini yapmak,
 4. Başvurunun ilgili Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olduğunun tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilmesini sağlamak,
 5. Ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde gerekli kontrolün yapılması için Denetim ekibini bilgilendirmek,
 6. Verilen ruhsatların örneklerini aylık olarak Sigorta İl Müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline göndermek,
 7. İşyerinin devredilmesi halinde yeni işletmeci adına ruhsat düzenlemek,
 8. İşyerinin başka bir adrese nakli durumunda yeniden ruhsatlandırmak,
 9. Adres bilgilerinin değişmesi durumunda ruhsatta yer alan bilgileri güncellemek,
 10. İşyeri sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına ruhsatın intibakını yapmak,
 11. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 12. Hafta tatili ruhsatı almak isteyen işyerlerinin müracaatlarını kabul etmek, müracaat sahibine alındı belgesi vermek,
 13. Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle tahakkuk işlemlerini yapmak,
 14. Ruhsatları hazırlayarak Olur’a sunmak,
 15. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

            B) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatları

 

 1. Belediye Meclisince belirlenecek içkili yer bölgesi tespiti için gerekli çalışmaları yürütmek,
 2. Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi, konaklaması için açılan işyerleri olarak tanımlanan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili müracaatları kabul etmek, müracaat sahibine alındı belgesi vermek,
 3. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü almak,
 4. Bu yerlerin açılış ve kapanış saatlerinin Belediye Encümeni tarafından belirlenmesi ve Başkanlık Makamı ya da görevlendireceği yetkili tarafından canlı müzik izni verilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 5. İlgili Yönetmeliğin 34. maddesi uyarınca mesafe ölçümü işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 6. Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle tahakkuk işlemlerini yapmak,
 7. Verilen ruhsatların örneklerini aylık olarak Sigorta İl Müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline göndermek,
 8. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından kolluğa göndermek
 9. İşyerinin devredilmesi halinde yeni işletmeci adına ruhsat düzenlemek,
 10. İşyerinin başka bir adrese nakli durumunda yeniden ruhsatlandırmak,
 11. Adres bilgilerinin değişmesi durumunda ruhsatta yer alan bilgileri güncellemek,
 12. İşyeri sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına ruhsatın intibakını yapmak,
 13. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

 

 

C) 2. Ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatları

 

 1. Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerden, ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerle ile ilgili müracaatları kabul etmek, müracaat sahibine alındı belgesi vermek ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğünün genelgeleri doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Başvuru ve beyan formu ile ekli evrakın alınması sırasında yapılacak ön incelemede tespit edilen noksanlıkları alındı belgesinde belirtmek ve ruhsatlandırmaya ilişkin sürelerin eksik belgelerin tamamlanması ile başlamasını sağlamak,
 3. Belediye Meclisinin kabul ettiği tarifeye göre işyerlerinin metrekare itibariyle tahakkuk işlemlerini yapmak,
 4. Verilen ruhsatların örneklerini aylık olarak Sigorta İl Müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline göndermek,
 5. İşyerinin devredilmesi halinde yeni işletmeci adına ruhsat düzenlemek,
 6. İşyerinin başka bir adrese nakli durumunda yeniden ruhsatlandırmak,
 7. Adres bilgilerinin değişmesi durumunda ruhsatta yer alan bilgileri güncellemek,
 8. İşyeri sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına ruhsatın intibakını yapmak,
 9. Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.