HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Av. ESEN ŞENTUT ÖZGÜN
Hukuk İşleri Müdürü

E-Posta: hukukisleri@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 336 65 83 / 137

1) Hukuk İşleri Müdürlüğü; Akdeniz Belediye Başkanlığı kamu tüzel kişisinin Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletname çerçevesinde tüm hukuksal sorunlarına; yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen vekaletnamede saptanan sınırlar içinde aşağıda açıklandığı şekilde çözümler getirmekle görevlidir.

2) Belediye Başkanı adına tüm Yargı Mercilerinde, Hakemler, İcra Daireleri ve Noterlerde Hukuk İşleri Müdürü, Avukatlar vasıtası ile Belediye Tüzel Kişiliğini temsil eder, arabuluculuk iş ve işlemlerini yürütür, Belediye lehinde ve aleyhinde adli yargı, idari yargı ve diğer yargı yerlerinde açılan davalar ile icra işlerini izleme ve sonuçlandırmak, davaya esas olacak ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) izleyerek sonuçlandırmak,

3) Başkanlık Makamı ile Müdürlükler tarafından istenilen konularda hukuki görüş bildirmek,

4) Belediyemiz leh ve aleyhine açılan davaların kesinleşmesine kadar tüm aşamalarında yargı mercilerince verilen ara, yürütmenin durdurulması ve nihai kararlarını ilgili birimlere bildirmek,

5) İleride telafisi mümkün olmayan, Belediye aleyhine sorumluluk doğurabilecek nitelikte olan sözleşmelerden, Belediye Başkanı tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilecek olanların mevzuat açısından uygunluğunun incelenmesi çerçevesinde ilgili birimine yardımcı olmak.