MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNURİ AKAY
Mali Hizmetler Müdürü

E-Posta: malihizmetler@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 336 65 83 / 177

Mali Hizmetler Müdürünün Görev ve Yetkileri: 

MADDE 13–  Mali Hizmetler Müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır: 

 1. Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsilini sağlamak, 
 2. Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak, 
 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı geldiğinde de ilgililere iade etmek, 
 4. Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını sağlamak, 
 5. Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, 
 6. Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, 
 7. Belediye bütçesini hazırlayarak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; bütçenin Bakanlığa ve yetkili diğer kamu idarelerine ilgili mevzuatta belirtilen süreler içersinde intikalini sağlamak,
 8. Belediyenin stratejik planını bütçeye uygun olarak hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek, 
 9. Belediyenin yıl sonu kesin hesabını çıkararak, üst yöneticiye, encümene ve meclise sunmak; yıl sonu kesin hesabını Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine ilgili mevzuatında belirtilen süre içerisinde intikalini sağlamak, 
 10. Muhasebe yetkilisi sıfatıyla üzerine düşen vazifeleri icra etmek, 
 11. Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak, 
 12. Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek, 
 13. Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak;  şef,uzman, memur ve diğer personelin çalışmalarını organize etmek, 
 14. Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek, 
 15. Gelirlerin artırılması ve harcamaların azaltılması için müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlamak, 
 16. Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, 
 17. Başkan ve başkan yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak, 
 18. Müdürlüğün çalışma yönetmeliğini hazırlamak, meclise sunmak ve alınan kararın 3011 Sayılı Kanunun 2.maddesi gereğince ilan edilmesini sağlamak.
 19. Müdürlüğe ait yönetmelik, yönerge,  genelge gibi resmi gazetede yayımlanmayan her türlü mevzuat ve değişiklikleri, Kamu Mevzuat Sistemine kaydedilmek üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bildirmek.

 

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları:

MADDE 14 –  Mali Hizmetler Müdürü; 

 1. Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden, 
 2. Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından, 
 3. Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, 
 4. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan, 
 5. Düzeltmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından, 
 6. Ödeme aşamasına gelmiş, ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden, 
 7. Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından, 
 8. Müdürlük mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapıp yapmadıklarından, 
 9. Mutemetlere yapılan peşin ödemelerde meydana gelen para kayıplarından, 
 10. Sayıştay’a ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten, 
  sorumludur. 

 

Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri:

MADDE 15-

 1. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.
 2. Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
 3. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.
 4. Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
 5. Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
 6. Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
 7. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
 8. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
 9. Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.
 10. Muhasebe birimini yönetmek.
 11. Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

 

Muhasebe Yetkilisinin Sorumlulukları:

 1. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından
 2. Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan
 3. Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden
 4. Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından
 5. Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından
 6. Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan
 7. Muhasebe Yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten
 8. Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

 

Muhasebe Yetkilisinin Nitelikleri ve Atanması:

5018 Sayılı Kanun 61 inci maddesinde yer alan düzenlemeye göre muhasebe Yetkilisi görevinin yürütülmesi için memuriyet kadro ve unvanı dikkate alınmamıştır. Yani kişi 61 inci maddenin 1 inci fıkrasında sayılı hizmet ve görevi yürüten kişinin kadrosunun müdür, uzman, şef veya memur olması önem taşımamaktadır.

5018 Sayılı Kanun 60. Maddesinde yar alan Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali Hizmetler Biriminde Ön Mali Kontrol görevini yürütenler Mali İşlem sürecinde görev alamazlar.

 

 

 • Mali Hizmetler Müdürlüğü “Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şefliği”, “Gelir, Tahakkuk ve Takip Şefliği”, “Stratejik Plan, Bütçe ve Performans Programı Şefliği”, “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şefliği” olmak üzere dört fonksiyondan meydana gelmiştir.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne Bağlı Fonksiyonların Görevleri

 1. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şefliği Görevleri:

MADDE 16-

 1. Muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamak,
 2. Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
 3. Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek,
 4. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
 5. Mali yönetim denetimine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
 6. Mali istatistikleri hazırlamak,
 7. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezrinde yürütmek ve sonuçlandırmak,
 8. Mali konularda ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 9. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak
 10. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması,saklanması,verilmesi ve gönderilmesi ile ilgili tüm mali işlemleri kayıt altına almak,
 11. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin işlemlerini kontrol etmek veya ettirmek

 

 1. Gelir, Tahakkuk ve Gelir Takip Şefliği’nin Görevleri:

MADDE 17-

 1. İlgili mevzuatı çerçevesinde İdari gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,
 2. Stratejik Plan, Bütçe ve Performans Programı Alt Birimince koordine edilen işlerden, gelir bütçesi çalışmalarına bilgi sunmak; destek olmak,
 3. İdarenin Vergi, Resim, Harç ve Ücret tarifelerinin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,
 4. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak,
 5. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

 

 1. Stratejik Plan, Bütçeve Performans Programı Şefliği’nin Görevleri:

MADDE18-

 1. İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarınınkonsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 1. Stratejik planlamaya ilişkin destek hizmetlerini yürütmek
 2. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
 3. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek
 4. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
 5. Kurum içi kapasite araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
 6. İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 2. Birim Bütçelerinin hazırlanarak; İdari Bütçenin oluşturulması hazırlıklarını koordine etmek,
 3. Birimlerin ve İdarenin Ayrıntılı Harcama ve İdarenin finansman programı hazırlıklarını koordine etmek,
 4. Harcama birimlerinin talebi üzerine ödenek aktarmaların hazırlanması ve karar organlarının onayına sunulması çalışmalarını yürütmek,
 5. Harcama birimlerinin talebi üzerine ödeneklerin bir sonraki yıla devrini ve kullanılmayan ödeneklerin imha edilme çalışmalarını yürütmek; 
 6. İdari faaliyet raporunu hazırlamak,
 7. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
 8. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak
 9. İdare faaliyetlerinin stratejik plan performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 10. Alanıyla ilgili olmak üzere:
 1. İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak,
 2. Mali konuların uygulanmasında üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli mevzuat bilgilerini vermek ve  danışmanlık yapmak,
 3. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 1. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şefliği’nin Görevleri:

MADDE 19-

 1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
 2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
 3. Ön Mali Kontrol görevini yürütmek,
 4. İdarenin mali iş ve işlemlerin diğer idareler nezrinde yürütmek ve sonuçlandırmak,
 5. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulamaları hakkında üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 6. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 7. Stratejik Plan, bütçe ve performans programı alt birimi tarafından hazırlanan ödenek aktarma işlemlerinin üst yönetici onayına sunulmadan önce kontrolünü en geç iki iş gününde sonuçlandırmakla yükümlüdür.

 

Muhasebe Yetkilileri Ödeme Aşamasında, Ödeme Emri Belgesi ve Eki Belgeler Üzerinde;

MADDE 20-

 1. Yetkililerin imzasını
 2. Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
 3. Maddi hata bulunup bulunmadığını,
 4. Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

kontrol etmekle yükümlüdür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetki ve Sorumlulukları

 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri:

MADDE 21-

Veznedar, tahsildar, icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almak, vermek ve göndermek üzere görevlendirilenler muhasebe yetkilisi mutemedidir.

Zorunluluk bulunması halinde yukarıda unvanları belirtilenler dışında, muhasebe yetkilisi adına para ve parayla ifade edilebilen değerleri almak, vermek, vezne ve ambarlarda muhafaza etmek üzere kamu idarelerinin görevli personeli arasından, ilgili muhasebe yetkilisinin de muvafakati alınarak seçilen personel, harcama yetkilisi tarafından muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilebilir. Muhasebe yetkilisi mutemedi olarak seçilen görevlinin adı, soyadı, görev yeri, unvanı ve imza örneği ile görev ve yetkileri ile görevlendirmede muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirir.

Kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve  bu Yönetmelik esaslarına göre yetkili kılınmamış hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil edemez, değerleri alamaz, gönderemez ve ödeme yapamaz.

 

Kefalet Aidatı Kesilmesi Ve Teminat Alınması:  

MADDE 22-

6/6/1934 tarihli ve 2720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2489 sayılı Kefalet Kanunu kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe yetkilisi mutemetleri özel mevzuatlarındaki hükümlere tabidir.

Muhasebe yetkili mutemetlerinin görevlerinden geçici ayrılmalarında yerlerine, birinci fıkra hükmüne göre aylığından kefalet aidatı kesilen kişilerden görevlendirme yapılması esastır. Ancak, zorunluluk halinde Kefalet Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak suretiyle diğer personelin de muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmesi mümkündür.

Kefalete tabi tutulan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin aylığından kesilen aidatlar mevzuatında öngörülen sürede ilgili kefalet sandığı hesabına ödenir.

 

Yetki ve Sorumluluk:

MADDE 23-

Muhasebe yetkilisi mutemetleri, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olup, bu işlemlerinden dolayı doğrudan bağlı oldukları muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar.

Muhasebe Biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri, her ne adla olursa olsun tahsil ettikleri paraları ve kendilerine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesi ve ambarında muhafaza etmek zorundadır ve kayıplardan sorumludurlar.

Muhasebe birimi hizmet binası dışında veya muhasebe biriminin bulunduğu yerin belediye hudutları dışında görevlendirilen muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yapılan tahsilatın, özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, miktarı ne olursa olsun en çok yedi, değerli kağıt satış hasılatının ise  en çok on beş günde bir ve her halde mali yılın son iş gününde muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına yatırılması zorunludur. Söz konusu tahsilat, muhasebe biriminin veznesine belge ve defterlerle birlikte getirilir. Muhasebe birimince gerekli kontroller yapılıp yatırılması gereken tahsilat miktarı tespit edildikten sonra en son kullanılan alındı dip koçanının arkasına ve defterlerin ilgili sayfalarına gerekli şerhler konularak onaylanır.

Yukarıdaki süreler beklenmeksizin yatırılacak miktarı belirlemeye, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Bakanlık, kapsamdaki diğer kamu idareleri için ise üst yöneticiler yetkilidir.

Muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat yapılması durumunda, çekin en geç ertesi iş günü içinde muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi zorunludur. Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri Bakanlıkça izin verilen haller dışında çekle tahsilat yapamazlar.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Kasanın Günlük Kontrolü, Kasa Limiti ve Müşterek Muhafaza

 

 

Kontrol Görevi:

MADDE 24-

Muhasebe yetkilileri, muhasebe birimlerinin kasa işlemlerini her günün sonunda kontrol eder. Muhasebe yetkilisinin görevi başında bulunamadığı durumlarda kontrol görevi vekili tarafından yerine getirilir. Kontrol yetki ve sorumluluğunun yardımcılara devredilmiş olması halinde ise bu görev yardımcılar tarafından yapılır. Muhasebe yetkilileri özel mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece;

 1. Muhasebe biriminin vezne ve ambarlarında para ve değerleri alıp veren muhasebe yetkilisi mutemetlerini her on beş günde en az bir defa belirsiz günlerde,
 2. Muhasebe birimi dışında bir günden fazla süre ile görev yapan tahsildarlar ile icra memurlarını her iki ayda en az bir defa ve her tahsilattan dönüldüğü günü takip eden on gün içinde,

kontrol etmek zorundadır.

Muhasebe yetkililerinin hesap ve mali işlemlerini denetim görev ve yetkisine sahip olan denetim elemanları, muhasebe yetkilisi mutemetlerinin tahsilat tutarlarının sayımı dahil, tüm hesap ve mali işlemleri denetleyebilir.

 

Kasanın Günlük Kontrolü ve Kasa Limiti:

MADDE 25-

Kasa defteri günü gününe işlenir. Her günün sonunda kasa defterinin açık olan bölümünü borç ve alacak sayfalarıtoplamı ile ikisinin arasındaki farkı yazılır. Kasa mevcudu veznedar tarafından sayılır ve muhasebe yetkilisince kontrol edilir. Kasa mevcudunun defter ve kayıtlara uygunluğu görüldükten sonra kasa defterinin açıklama bölümü sorumu veznedar ve muhasebe yetkili tarafından imzalanır.

Veznede satılan değerli kağıtların satış hasılatı, ayrı bir zarf veya torba içerisinde kasada saklanır.

Kasada bulundurulacak azami para miktarı, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Bakanlıkça, kapsamdaki diğer kamuidareleri içinse ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından belirlenerek duyurulur. Kasa mevcudunun belirlenen tutarı aşması halinde aşan kısım bankaya yatırılır.

Kasanın hangi saatte açılacağı ve kapanacağı hususu kamu idarelerinin idari düzenlemeleri ile belirlenir.

 

Kasa Mevcudunun Müşterek Muhafazaya Alınması:

MADDE 26-

Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen kasa limitini aşan tutarı çeşitli nedenlerle aynı gün bankaya yatırılmaması veya banka gişelerinin kapanmasından sonra yapılan tahsilat dolayısıyla kasada bulunan para miktarının belirlenen kasa limitini aşması halinde; kasa fazlası para ertesi günü bankaya yatırılmak üzere, muhasebe yetkilisi ve kasa devrini tutmakla sorumlu veznedar tarafından müşterek muhafaza altına alınır.

Müşterek muhafaza işlemi aşağıda açıklandığı şekilde yapılır ve durum kasa defterinin açıklama bölümüne yazılarak muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından imzalanır.

Veznede bir adet kasa var ve tek gözlü, tek kilitli ise; veznedar tarafından kilitlenir ve anahtarını veznedar muhafaza eder. Kasanın iki kilidi varsa; anahtarlardan birini muhasebe yetkilisi, diğerini veznedar muhafaza eder. Kasa bir adet ve iç gözü varsa; müşterek muhafaza altına alınacak para iç göze konularak iç gözün anahtarı muhasebe yetkilisince, kasanın anahtarı ise veznedar tarafından muhafaza edilir.

Kasa sayısı birden fazla ise; müşterek muhafaza altına alınacak para,kasalardan birine konularak kasanın özelliğine göre yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılır.

Müşterek muhafaza altına alınan kasa,ertesi gün muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından birlikte kontrol edilerek açılır ve kasa mevcudu sayılır.

 

Vezne Ambarlarının Kontrolü:

MADDE 27-

Kasanın günlük kontrolü dışında, vezne ve ambarlarda bulunan para ve değerler; özel mevzuatın da aksine bir hüküm yoksa bu yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince ayda iki defadan az olmamak üzere on beş günde en az bir kez, belirsiz günlerde kontrol edilir. Bu kontroller, kasa mevcudu sayılmak; kasaca yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında düzenlenen belgeler ile kasa defteri diğer değerlere ilişkin defter kayıtları karşılaştırılmak ve toplamlarına bakılmak suretiyle yapılır.

Yapılan kontrol ve denetimlere ilişkin açıklamalar kasa defterinin açıklama bölümü ile en son kullanılmış alındı nüshasının arkasına ve diğer değerlere ait yardımcı defterlere yazılarak muhasebe yetkilisi ve değerlerden sorumlu veznedar tarafından imzalanır. Bilgisayar ortamında tutulan yardımcı defterler de bu işlemler, yardımcı defterlerin bilgisayardan alınan son sayfalarının dökümü üzerinde yapılır ve muhasebe yetkilisi ile değerlerden sorumlu veznedar tarafından imzalanarak muhasebe biriminde saklanır.

Birden fazla veznedarın görev yaptığı muhasebe birimlerinde her veznedarın sorumluluk alanı,veznedarların müşterek sorumluluğuna yer vermeyecek şekilde muhasebe yetkilisi tarafından belirlenir.

 

Muhasebe Birimi Dışında Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Belgeleri Üzerinde Yapılacak Kontroller:

MADDE 28-

Muhasebe yetkililerince, kendilerine bağlı olarak muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yapılan tahsilat tutarı vezneye yatırmadan önce tahsilat, ödeme ve gönderme belgeleri incelenerek yatırılacak tutar tespit edilir.Yapılan tahsilat, ödeme ve göndermelerin (banka hesabına yatırılanlar dahil) belgelerine uygunluğu sağlandıktan sonra her bir muhasebe yetkilisi mutemedince yapılan işlemler itibariyle düzenlenecek muhasebeleştirme belgeleri ile gerekli muhasebe kayıtları yapılır.

Muhasebe birimi dışında bir günden fazla görev yapan tahsildarlar ile icra memurlarının yaptıkları tahsilatın muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabına süresinde yatırılıp yatırılmadığı, yatırılan tutarların belgelerine uygunluğu iki ayda en az bir defa ve her tahsilattan dönüldüğü günü takip eden on gün içinde kontrol edilir.

 

Muhasebe Biriminin Bulunduğu Yer Dışında Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görev Mahallinde Kontrolü:

MADDE 29-

Muhasebe yetkilileri, muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan mutemetlerin işlemlerinin kontrolünü, mutemetlerin görev yaptıkları yerde bulunan ve adına tahsilat yapılan ilgili kamu idaresinden isteyebilir.Bu durumda, ilgili kamu idaresinin o mahaldeki üst yöneticisi veya görevlendireceği kişi, muhasebe yetkilisinin talebine ilişkin yazıyı ve kendisine bu amaçla verilen görev yazısını mutemede gösterip, üzerindeki para ve parayla ifade edilen değerleri ibraz etmesini ister. İbraz edilen para ve değerler sayıldıktan sonra,en son kullanılan alındının muhasebe yetkilisi mutemedinde kalan nüshasının arkasına ve muhasebe yetkilisi mutemedi kasa defteri ile diğer yardımcı defterlere kontrole ilişkin gerekli açıklamalar yazılarak ad, soyadı ve tarih belirtilmek sureti ile mutemetle birlikte imzalanır. Sonuç ilgili muhasebe yetkilisine bildirilir.

Görev ve yetki yazısı ibraz edilmesine rağmen üzerindeki para ve değerler ile kullandığı alındıların kendisinde kalan nüshalarını ibraz etmeyen veya kontrolü engelleyen muhasebe yetkilisi mutemetlerin üç gün içinde bağlı olduğu muhasebe yetkilisine;istenilen kontrolleri hiç yapmayan veya gereği gibi yapmayan görevliler, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bakanlığa, kapsamındaki diğer kamu idarelerinde ilgili üst yöneticiye bildirilir.

Bu şekilde yapılan kontroller, muhasebe yetkilisinin kontrol ve denetim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz.Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4.Madde Hükmü uyarınca Ödeme belgeleri ve kanıtlayıcı belgeler

 1. Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. İlk nüshası bu Yönetmelikte belirtilen eki kanıtlayıcı belgeler ile birlikte istendiğinde Sayıştay’a gönderilmek, ikinci nüshası ise saklanmak üzere muhasebe birimine verilir. Üçüncü nüsha da harcama biriminde muhafaza edilir.
 2. Kanıtlayıcı belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir. Kesin veya ön ödeme şeklinde yapılacak kamu harcamalarında ödeme belgesi olarak bağlanacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Kesin ödemelerde;

Mahalli idarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki Muhasebe İşlem Fişini, kanıtlayıcı belge olarak bağlanır.

 

 1. Ön ödemelerde;
 1. Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde; harcama talimatı, ihale mevzuatına göre yapılacak alımlarda onay belgesi,
 2. Mevzuatları gereği yüklenicilere verilecek avanslarda; onay belgesi, avans teminatına ilişkin alındının onaylı örneği, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekindeki Muhasebe İşlem Fişine kanıtlayıcı belge olarak eklenir.
 3. Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri eklenir. Fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının eklenmesi esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taşınır işlem fişinin onaylı örnekleri eklenmek suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taşıması gerekir.
 4. Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu veriler kanıtlayıcı belge olarak eklenmez.
 5. Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasında Maliye Bakanlığınca merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen usul ve esaslara uyulur.

 

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52. Maddesi hükmü uyarınca, Taşınır İşlem Fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine bağlanmaz.

 1. Taşınır işlem fişi, aşağıda belirtilen taşınır mal alımlarında ödeme belgesine eklenmez.
 1. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri madde alımları,
 2. Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağ alımları,
 3. Dergi ve gazete gibi süreli yayın alımları ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyal alımları,
 4. ç) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumlarına ilişkin alımlar.
 1. Ancak, bunlardan ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler için Taşınır İşlem Fişi aranır. Ciltlemeye tabi tutulacak süreli yayınlarda ciltletildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Makine ve taşıtların doğrudan depolarına konulan akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımlarında; aracın plaka ve kilometresi, teslim alan görevlinin adı soyadı ve imzası ile alınan ürünün cinsi, birim fiyatı ve tutarı bilgilerini kapsayan Akaryakıt ve Akaryakıt Ürünleri Alım Fişi ödeme belgesine eklenir.

Ödenemeyen Giderler ve Bütçeleştirilmiş Borçlar:

MADDE 30-

Muhasebe yetkilileri 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 34. Maddesi birinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler

Ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınır ve buradan ödenir. Ancak, malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir. (İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacakları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer) ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur.

            Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilir.

Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. Muhasebe yetkililerinin görev ve yetkilerinin yardımcılarına devredilmesine ilişkin düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemedidir. Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur. Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlendirilmeler, yetkileri, denetimi, tutacakları defter ve belgeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmesi, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 31 Aralık 2005 3.Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerince Düzenlenecek Belgeler, Tutulacak Defterler, Ay ve Yıl Sonu İşlemleri

 

MADDE 31-

Tahsil olunan paralar ve teslim alınan değerler için düzenlenecek alındılar Muhasebe yetkilisi mutemetlerince yapılan tahsilat ve alınan değerler karşılığında alındı düzenlenir.

Alındılarda;

 • Alındı sıra numarası,
 • Para veya değerin yatırıldığı/adına tahsilat yapıldığı muhasebe biriminin adı,
 • Para ve değeri teslim edenin(banka kredi kartı ile yapılan tahsilatta kart sahibinin)adı, soyadı,unvanı T.C.Kimlik veya vergi kimlik numarası
 • Para veya değerin alındığı tarih,niçin alındığı ve tutarı,
 • Alınan değerin cinsi, miktarı, ayarı ve belirtilmesi zorunlu olan diğer özellikleri, gösterilir ve alındı, para ve değeri teslim alan muhasebe yetkili mutemedi tarafından adı, soyadı yazılara imzalanır.

Banka kredi kartı ile yapılan tahsilatta, kart sahibi ile hizmetten yararlananın farklı olması halinde, düzenlenen alındıda kart sahibi ile birlikte hizmetten yararlanan kişinin de adı ve soy adı ile T.C Kimlik veya vergi kimlik numarası bilgilerine yer verilir. Kredi kartı üye işyeri sözleşmesinde hükümler ile post cihazı kullanılması,kredi kartlarının kabulü hususlarında Bakanlıkça yapılan düzenlemeler uyulması esastır.

Alındılar, Bakanlıkça verilen özel izinler dışında;veznece yapılan tahsilat ve teslim almalarda en az iki, vezne dışında yapılan tahsilat ve teslim almalarda üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası para veya değeri teslim edene verilir. Üç nüsha düzenlenen alındıların ikinci nüshası dairesine verilir.

Bilgisayar ortamında düzenlenen alındıların muhasebe birimi veznesinde veya muhasebe yetkilisi mutemedinde kalması gereken nüshasının elektronik ortamda muhafaza edildiği durumlarda sayım ve kontroller, bilgisayardan alınacak alındıların dökümünü gösteren listelere dayanılarak yapılır, denetim ve kontrole ilişkin gerekli açıklamalar bu liste üzerine yazılarak imzalanır.

 

Tutulacak Defterler:

MADDE 32-

Muhasebe biriminin veznesinde yapılan tahsilat için veznedar tarafından kasa defteri tutulur. Muhasebe birimi dışında yapılan tahsilat, iade ve göndermeler için ise muhasebe yetkilisi mutemetliklerince, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri ve ilgili diğer defterler tutulur.

basılı olması durumunda, kullanılmadan önce muhasebe yetkililerince sayfaları Kasa defterlerinin; tahsilat veya ödemeye esas belgenin yevmiye tarih ve numarası ile tahsilatın tarihi, tahsilat karşılığında verilen alındının sıra numarası, kimden tahsil edildiği veya kime ödendiği, tahsilat veya ödemenin maliyeti ve tutarı mutlaka gösterilir.

Muhasebe yetkilisi mutemetleri, yaptıkları tahsilat, iade ve ödemeler ile aldıkları emanet, teminat, menkul değerler ve bunlardan yapılan iadeler ile değerli kağıt işlemlerini ilgili yardımcı defter ve belgelere usulüne uygun olarak kaydetmek ve muhasebe yetkilisinin denetimine her an hazır bulundurmak zorundadır

Defterlerin sayılır ve kaç sayfadan oluştuğu defterin iç kapak sayfasına yazılarak imza ve mühürle onaylanır.

Tahsildar ve icra memurlarınca yapılan tahsilatlar için muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri yerine tahsildar ve icra memurları tahsilat bordrosu düzenlenir.

 

Ay Sonu İşlemleri:

MADDE 33-

Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince nakden ve mahsuben yapılan tahsilat, iade ve göndermeler muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defterine kaydedilir. Ay sonlarında bu defterin bir nüshası tahsilat ve ödemelere ilişkin belgelerle birlikte bağlı bulunan muhasebe birimine verir. Muhasebe birimince, muhasebe yetkilisi mutemetleri kasa defteri muhteviyatının ekli belgelere ve muhasebe yetkilisi mutemedince tutulan diğer ilgili yardımcı defter kayıtlarına uygunluğu görüldükten sonra gerekli muhasebeleştirme işlemleri yapılır.

 

Yıl Sonu İşlemleri:

MADDE 34-

Muhasebe birimlerinin vezne ve ambarlarında bulunan hazır değerler, değerli kağıtlar, menkul kıymetler ve varlıklar ile teminat mektupları gibi değerler, mali yılın son günü itibariyle muhasebe yetkilisinin veya yetki devrinde bulunduğu yardımcısının başkanlığı altında, ilgili muhasebe yetkilisi mutemedinin katılacağı ve en az üç kişiden oluşan kurul tarafından sayılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Hesaplarını Başka Mutemede Devri:

MADDE 35-

Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görevlerinden geçici veya kesin olarak ayrılmalarında ayrılan mutemet ile yeni mutemet arasında aşağıda açıklandığı şekilde devir işlemi yapılır.

 1. İzin, hastalık gibi nedenlerle iki aydan daha kısa süreli ayrılmalarda kasa defterinin günlük toplamı alınarak veznede bulunması gereken para, eski muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir ve deftere açıklama yapılarak muhasebe yetkilisi ve muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından imzalanır. Bu işlem veznede bulunan diğer değerler için de yapılır.
 2. İki aydan daha uzun süreli geçici ayrılmalar veya kesin ayrılmalarda kasa defteri ile vezne ve ambarlarda muhafaza edilen diğer değerlere ilişkin yardımcı defterlerin toplamı alınarak vezne ve ambarlarda bulunması gereken para ve değerler yardımcı defterlerle birlikte eski muhasebe yetkilisi mutemedi tarafından yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir. Yapılan bütün devir işlemleri kasa defteri ve diğer yardımcı defterlerin ilgili sayfasına gerekli açıklamalar yazılarak gösterilir ve ilgili yeni ve eski muhasebe yetkilisi mutemetleri ile muhasebe yetkilisi tarafından imzalanır. Ayrıca yapılan devirler ayrıntılı olarak tutanağa kaydedilir ve ayrılan muhasebe yetkilisi mutemedine bu devir tutanağının onaylı bir örneği verilir. Vezne ve ambarlarda muhafaza edilen kullanılmış alındı nüshaları ile kullanılmamış alındı ve çek ciltleri de yeni muhasebe yetkilisi mutemedine devredilir. Devir işlemi özel mevzuatında aksine bir hüküm belirtilmediği sürece iki gün içinde tamamlanır. Görevinden kesin olarak ayrılacak olan muhasebe yetkilisi mutemedi yukarıda belirtildiği şekilde muhasebe yetkilisine hesabını vererek ibra edilmedikçe görevinden ayrılamaz.

 

Yetkisiz Tahsil, Ödeme, Kamu Zararına Sebebiyet Verme Mutemetlik Görevine Son Verilmesi:

MADDE 36-

Kanunlarda öngörüldüğü şekilde ve bu yönetmelik esaslarına göre yetkili kılınmamış hiçbir kimse kamu idaresi adına para tahsil edemez, değerleri alamaz ve ödeme yapamaz. Aksi halde,bunlar hakkında ilgili kanunlar uyarınca idari ve cezai yönden gerekli işlemler yapılır, yapılan tahsilat ve ödemelerle ilgili olarak kanunun 72 inci madde hükmü uygulanır. Kontrol, denetim ve tahkikat sonucunda, görevini bu yönetmelikte ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre tam ve zamanında yapmadığı tespit edilen muhasebe yetkilisi mutemetleri, muhasebe yetkililerince ilgilinin üst amirine yazılı olarak bildirilerek mutemetlik görevlerinden azledilir. Bunlardan hesabını veremediği anlaşılan veya tahsil ettiği hasılatı süresinde yatırmayıp üzerinde tutanlar bir daha mali sorumluluk gerektiren görevlerde çalıştırılamaz. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 247 inci maddesinde yazılı zimmet suçunu işleyen muhasebe yetkilisi mutemetleri hakkında uygulanacak cezai hükümler açısından 2489 Sayılı Kefalet Kanunu hükümleri saklıdır.

 

Kamu İdarelerinin Muhasebe Yönetmeliklerinin Uygulanacağı Durumlar:

MADDE 37-

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda kamu idarelerinin tabi oldukları muhasebe yönetmeliklerindeki usul ve esaslar uygulanır.

 

Ödenek Üstü Harcama Yapılması:

MADDE 38-

5018 sayılı Kanunun 70. maddesine göre, kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

 

Kamu Zararına Sebep Olanlar Hakkında İşlem Yapılması:

MADDE 39-

Kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması şeklinde Kanunun 71.maddesinde tanımlanmıştır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

 1. İş,mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
 2. Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
 3. Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
 4. İş.mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,
 5. İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
 6. Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,esas alınır.