MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜYALÇIN ERDEN
Muhtarlık İşleri Müdürü

E-Posta: muhtarlıkisleri@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 
238 79 54

Muhtarlık İşleri Müdürünün Görevleri

 

 1. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
 2.  “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
 3. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bünyesinde yeni alt birimler kurulması, kurulan alt birimlerin ayrılması ya da birleştirilmesi, alt birimlerin adlarının veya fonksiyonlarının değiştirilmesini Başkanlık makamından olur alarak düzenler.
 4. Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak bütçesini hazırlar.
 5. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin Disiplin Amiridir.
 6. Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlar.
 7. Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini yürütmek, bu kapsamda 4734 sayılı Kanuna göre ihale yetkilisi olarak görev yapmak
 8. Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen “Standart dosya Planı” formatına uygun olarak, Müdürlük personeli tarafından düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar.
 9. Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde “Saklama Planı” oluşturur, süresi gelenlerin imha edilmesini sağlar.
 10. Müdürlüğün çalışma yönetmeliğini hazırlamak, meclise sunmak ve alınan kararın 3011 Sayılı Kanun’un 2.maddesi gereğince ilan edilmesini sağlamak.
 11. İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 12. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
 13. Mesai saatlerinin etkin, verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
 14. Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlık Makamı’na sunulmasını sağlar.
 15. İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamını sürekli geliştirme çabası içinde olur.
 16. Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev sorumluluklarını yerine getirir.
 17. Belediye Başkanı veya bağlı olduğu Başkan Yardımcısının verdiği diğer ek görevleri yasalar çerçevesinde yapar.
 18. İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sisteminin koordinasyonunu sağlar.
 19. MBS aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını takip eder.
 20. Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS’ deki talep, şikâyet, öneri ve isteğinin tam karşılığı olup olmadığını sorgular, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar.
 21. MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, e-maille, dilekçe ile vb) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlar ve sonuçların uygunluğunu denetler.
 22. MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistikî kayıtları ve raporları Başkanlık Makamı’na sunar.
 23. Özellikle karşılanamayan taleplerle ilgili gerekçe raporları oluşturur.