SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞIGAMZE ERTÜRK
Sivil Savunma Uzmanı

E-Posta: sivilsavunma@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 
336 65 83 / 178

Madde 6- Sivil Savunma Uzmanlığı’ nın Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

6.1. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu doğrultusunda Akdeniz  Belediyesine ait tüm planları ve detay planları hazırlar, plan hazırlaması gereken daire ve birimlerle koordine yaparak planlarını hazırlatır, kontrol ve onay işlemlerini tamamlatır.

1.2. Hazırladığı veya birimlere hazırlattığı planlarda görev verilen personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak.

1.3. Doğal afetlere karşı afet öncesi planlama çalışmalarını yapar ve afet esnasında planları uygulamaya koyarak lojistik destek verir gerektiğinde afet çalışmalarına bizzat katılır.

1.4. İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı doğrultusunda belediye binalarında görevli personelin güvenlik hizmetlerini denetler.

1.5. Gizlilik dereceli evrak ve gerecin güvenliği hakkında kurumu adına çalışmalarda bulunur ve uygulatır.

1.6. 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik doğrultusunda belediye binalarının yangın önlemlerini aldırılmasını ve gerekli malzemelerin temin edilmesini sağlar/sağlatır.

1.7. 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince Başkanlığımıza bağlı hizmet binalarımızın hazırlanması gerekecek Binaların İç Düzenlemesini  (Yangın Yönergesi) hazırlar/hazırlatır ve ilgili birimlere hazırlattırır ve ekiplerde görevli personele eğitim verilmesini sağlar.

1.8.     2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince Belediyemize ait hizmet binaları ile müştemilatlar ve araçlarda bulunan yangın söndürme cihazlarının dolum ve kontrollerini yaptırmak ve ilgili yerlere dağıtımını sağlamak bununla beraber envanterinin hazır tutulmasını sağlatmak.

1.9. 2007/12937- 2009/15316 sayılı Binaların Yangından Korunması hakkındaki yönetmelik gereğince Belediyemize ait hizmet binaları ile müştemilatlarda bulunan yangın önlem teçhizatlarına ait talimatları hazırlatmak, ilgili yerlere asılmasını sağlamak.

1.10. Belediye hizmet binalarımıza ait kat plan örneklerinin çıkarılmasını sağlatmak ve ilgili yerlere asılmasını sağlatmak.  

1.11.  Belediyemize ait Sivil Savunma Planını hazırlanmasını sağlayarak,  Valilik Makamından onayı yapıldıktan sonra güncelliğini sağlamak/sağlatmak.     

1.12. Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş- sarf malzemelerin amacına uygun kullanılmasını sağlar.

1.13. İş güvenliği uzmanlarıyla koordineli çalışmalar yapar.

1.14. Bütçe teklifi hazırlar.

1.15. Harcama yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.