İMAR ve ŞEHİRCİLİM MÜDÜRLÜĞÜFİLİZ BAYKARA
İmar ve Şehircilik Müdürü

E-Posta: imarvesehircilik@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 336 65 83 / 165

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün Çalışma Konuları:

 1. Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,
 2. Kentin ve süregelmekte olan kentleşme olgusunun özelliklerini dikkate alarak kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirlemek,
 3. Kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirlemek ve bunu haritalar üzerinde işaretlemek,
 4. Kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak kentsel konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlamak,
 5. Yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı olarak yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici önlemler almak,
 6. Hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve yaklaşımlar açısından gözden geçirmek,
 7. Hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden geçirmek ve ek kaynak gereksinimini varsa bunların sağlanması yoluna gitmek,
 8. Çalışma planlaması yapmak, 5 yıllık, yıllık ve aylık planlar yapmak, çalışmalardan sorumlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtmek,
 9. Stratejik plan çalışmaları yapmak,
 10. Çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturmak. Görev ve sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılı bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme durumu açıklanacak,
 11. Çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenlemek,
 12. Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek
 13. Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlamak,
 14. Başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırmak,
 15. Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,
 16. Düzensiz konut alanlarında oturmakta olan semt sakinlerinin yaşam ölçütlerini hızla yükseltmek için gerekli planlama çalışmalarını yapmak,
 17. Akdeniz Belediye Başkanlığı hudutları dahilinde, 3194 sayılı İmar Kanununa göre Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda, Belediye Başkanlığına bırakılmış görevleri, Belediye Başkanı adına yürütmek,
 18. İmar parsellerine ait yeni inşaat ve tadilat projelerini tasdik ederek inşaat ruhsatı düzenlemek.
 19. Yapı Kullanma izin belgesi düzenlemek,
 20. Gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni vermek,
 21. 5216  sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe Belediyelerine verilen görev ve yetkilerden Müdürlüğü ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak,
 22. Belediye Meclis ve Belediye Encümeni’nin 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyeye verdiği yetki dahilinde Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak,

              Bu nedenle:

 1. Belde bazında veri tabanı oluşturmak ve nazım plan formatında bu verileri değerlendirmek, irdelemek,
 2. Planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirmek ve zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlamak,
 3. Yani kentsel yerleşme bölgeleri geliştirmek ve bu alanları satın alma ve kamulaştırma yolu ile elde ederek temel altyapıları getirmek, planlamak, parsellemek ve satmak,
 4. Tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış imar ıslah planının uygulama alanına konulmasını sağlamak ve bu amaçla halkın etkili katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirmek,
 5. Konut envanteri ve projeksiyonları yapmak ve gelecekte meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirlemek,
 6. Çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı bir parçası konumuna getirmek, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye önem vermek ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptamak,

Harita Şefliği’nin Görevleri:

 1. Belediye sınırları içinde, imar planı olan alanlarda arazi ve arsa düzenlemesi yapmak,
 2. İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek halihazır haritalar oluşturmak,
 3. Belediye sınırları içerisinde bulunan kadastral parsellerin mülkiyet sayısallaştırılmasını gerçekleştirmek,
 4. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca uygulama yapmak, yaptırmak,  yanı sıra, arazi ve büro kontrolleri yapmak,
 5. Hisseli yapılaşmış alanlarda, mülkiyet sorununun çözümü için 2981/3290 sayılı yasanın 10/c maddesi uyarınca uygulama yapmak, yaptırmak, yanı sıra, bu çalışmaların arazi ve büro kontrolleri yapmak,
 6. Parsel maliklerinin istemleri üzerine 18.madde uygulaması, ifraz, tevhit, yola terk gibi işlemleri gerçekleştirmek,
 7. Park Bahçeler Müdürlüğü’nün, istemi doğrultusunda park alanlarını tespit etmek,
 8. Fen İşleri Müdürlüğünün istemleri doğrultusunda park alanlarını tespit ederek park yapımına katkıda bulunmak,
 9. Planlama ve İmar Uygulama Şefinin istemleri doğrultusunda yapılacak olan Kent Merkezi Kentsel Tasarım Planına giren kadastral mülkiyetlerin, kat irtifakı ve kat mülkiyeti taramalarını Tapu Sicil Müdürlüğünde yapmak ve Planlama ve İmar Uygulama Şefliğine vermek,
 10. Belediye mülklerinin üzerindeki işgallerin tespitini yapmak, boşaltılmasını sağlamak,
 11. Ruhsatlı yapılacak binalar için, imar durumu, kadastro çapı ve aplikasyon krokisine göre proje öncesi yerleşim krokisi hazırlatmak ve kontrol etmek,
 12. Ruhsat almış parsellere su basmanına esas yol üstü kotu vermek.

 

Kamulaştırma Şefliği’nin Görevleri:

 1. Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek,
 2. Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,
 3. Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,
 4. Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak,
 5. Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
 6. Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak,
 7. 2442/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 30.maddesine göre kamu kurumu ve tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal veya irtifak haklarının, bedelde karşılıklı olarak anlaşıldığı takdirde bedelin ödenerek Encümen Kararı ile taşınmaz malları ilgili kurumlarla görüşerek devir etmek, devir almak işlemlerini yapıp yürütmek tapu işlemlerini sonuçlandırmak,
 8. Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak,
 9. 2981/3290 Sayılı Yasa’nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artığı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak,
 10. Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak,
 11. Belediye projeleri için arsa sağlamak, proje ve öneriler geliştirmek, Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için ve Belediyenin görevleri olan 14.50 metre genişliğine kadar olan yollar, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha gibi kamu hizmetleri için kamu yararına ayrılan yerlerin 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

 

Adres Şefliği’nin Görevleri:

 1. Kenti planlamak ve hizmet vermek için kenti sokak sokak, adres adres tanımak üzere, bilginin alt yapısını oluşturmak. Mevcutta bulunan arsa ve binaların numaralandırma işlemini yapmak. Sabit adres standardını sağlamak,
 2. Oluşturulan kent bilgi sisteminin alt yapısıyla çevre ve emlak vergilerinin toplanmasına katkıda bulunmak; İnşaat ruhsatının verilmesinde kolaylık sağlamak, vb. hizmetlere altlık oluşturmak,
 3. Nüfus sayımı ile ortaklaşa çalışma yaparak, adres ve nüfusun eşleştirilmesini sağlamak, ulusal adres veri tabanı oluşturmak,
 4. Belediye yasası uyarınca, Belediye Meclisi kararıyla sokaklara, meydanlara ad veya numara verme işleminin ön hazırlığını yapmak.
 5. Mersin Büyükşehir Belediyesinin 18/09/2015 tarih ve 947 sayılı Meclis Kararı gereği Numarataj çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmalar yapmak.

 

Planlama ve İmar Uygulama Şefliği’nin Görevleri:

 1. Nazım planın uygulanmasına yönelik “uygulama imar planı” yapmak.
 2. Planlanmış olanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyonu yapmak.
 3. Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanı oluşturmak amacıyla diğer alt birim Şeflikleriyle ortak çalışma yürütmek;

-Nüfus Projeksiyonları,

-Göç hareketleri

-Demografik yapı

-Ekonomik temel

-Konut stoku, konut gereksinimi ve açığı

-Düzensiz konutlarla ilgili olarak;

 1. -Coğrafi alan
 2. -Nüfus
 3. -Sosyal özellikler

-Kentsel gelişme ve büyüme eğilimleri

-ve öteki ilgili parametreler oluşturmak,

 1. Kentsel, çevre kalitesinin planlanması ve yönetimi için gerekli önlemleri almak,
 2. Kentleşmenin ve yapılaşmanın hava fotoğrafları yolu ile izlenmesini sağlamak,
 3. Kentsel dönüşüm planları (İmar Planları) yapmak,
 4. Toplu konut alanları üretmek,
 5. Dar ve küçük ölçekli özel alan planlaması ve projelendirmesi çalışmalarına ivme kazandırmak,
 6. Yeni kentsel gelişme ve yerleşme alanları planlamak ve yaratmak,
 7. Yaşanabilir kent adaları oluşturmak,
 8. Gecekondu önleme bölgesi planları yapmak,
 9. Doğal ve tarihi sit alanlarını saptamak,
 10. Bireysel plan değişikliği isteklerini değerlendirmek,
 11. İmar, Islah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgeleri hazırlamak, vermek,
 12. Koruma amaçlı imar planı, uygulama imar planı ve ıslah planına göre bina yapmak için dilekçe ile başvurulara, istenilen belgelerin getirilmesi sonucunda, arazide halihazır tespit yaparak imar durum belgesi hazırlamak,
 13. Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek,
 14. Proje öncesi yerleşim krokilerini onaylamak
 15. Uygulama, ıslah ve parselasyon planlarında meydana gelen hata ve çelişkileri ilgili ünitelere iletmek, hataların ortadan kalkmasını sağlamak,
 16. İmar adalarının etütlerini yapmak ve yapılanma koşullarını belirlemek,
 17. Proje öncesi yerleşim krokisi yaptırmak ve yapılan krokinin imar planına uygunluğunu belirlemek.

 

İnşaat Ruhsat Şefliğinin Görevleri:

 1. İmar durumu ve proje öncesi istikamet projesine göre projeleri inceler,   Belediye Gelirleri Kanunu ile Belediye Meclisinin harç ve ücret tarifesi uyarınca inşaat ruhsat harçlarını hesaplar tahakkuk ettirir.
 2. Yapılacak yapının,  tapusunu,  aplikasyon krokisini,  plan örneğini,  imar durumunu,  proje öncesi istikamet krokisini, numarataj belgesini ilgili kurumlardan onaylı mimari, statik, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini, jeolojik ve jeofizik zemin etüt raporunu, proje ve fenni mesullere ait sicil durum belgelerini, taahhütnamelerini ve gerekli görüldüğü takdirde ilgili yönetmelikte belirtilen diğer belgeleri ister, inceler ve inceleme sonucunda eksiksiz görülmezse inşaat ruhsatını düzenler.
 3. Düzenlenen inşaat ruhsatını gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenler.
 4. Vatandaşın talebi üzerine Kat İrtifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapar.
 5. İlgili meslek odalarına, SGK’a ve TÜİK’e aylık inşaat ruhsatlarının birer suretlerini gönderir,
 6. Talep edildiği takdirde, arşiv kayıtlarında  mevcut  bulunan  önceden  alınmış   inşaat ruhsatlarının birer suretini ilgiliye verir.
 7. İnşaat ruhsatı almak için belediyeye gelen vatandaşa “İnşaat ruhsatının düzenlenebilmesi için gerekli evraklar”  başlığı altında doküman verilerek yardımcı olur.
 8. Ruhsatlı olarak devam eden inşaatlarda, tadilat ruhsatı almayı gerektirmeyen değişiklikleri proje üzerine işleyerek onaylar.
 9. Tarihi çevrenin korunması amacıyla sit alanları, tescilli yapılar ve varlıkların restorasyonu, rölevesi çalışmalarını yapmak ve bu alanları görünür kılmak amacıyla koruma – kentsel tasarım projeleri üretmek,
 10. Güvenli ve sürdürülebilir kentsel kalitesinin tesisi ile çağdaş kent vizyonu kapsamında ilçemizin taşıdığı tarihi, kültürel, doğal öz değerlerine sahip çıkmak,
 11. Çevre ve tarihi dokuyu destek ve katılımla sürdürülebilir kılmak,
 12. Kültür varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak ve bakım – onarımını yapmak,
 13. Korunması mümkün olmayan kültür varlıklarını aslına uygun olarak yeniden inşa etmek,
 14. 5226/2863 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca kültür varlıkları ile ilgili işlem ve uygulamaları yürütmek üzere; sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama, mühendislik, arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı çalışma grupları oluşturmak,
 15. Taşınmaz kültür varlıklarında yapılacak olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların uygunluğunu belirlemek,
 16. Taşınmaz kültür varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek,
 17. Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
 18. Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
 19. Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
 20. Taşınmaz kültür varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
 21. Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
 22. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,
 23. Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemekle yükümlüdür.

 

Kullanma İzni Şefliği’nin Görevleri:

 1. İnşaat Ruhsatı alınmış ve inşaatı tamamlanmış her türlü işyeri ve konut birimlerinin, ilgililerin yazılı istemleri üzerine, onaylı proje ve eklerine göre yerinde kontrolünü yapar, fenni mesullerin iş bitirme belgelerini, gerekli olan Tedaş, Meski, sığınak, asansör ve yangın merdiveni raporlarını, ilgili vergi dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan  ilişik kesme yazısını ister, inceler  ve genel iskan raporunu düzenler.
 2. Genel İskân Raporu düzenlenen binaya ait bağımsız birimlerin ayrı veya toplu olarak kullanma izinlerini tanzim eder.
 3. Yapı Kullanma İzni harç ve ücretlerini tahakkuk ettirir.
 4. Banka ve şahısların Ekspertiz Raporu talebi halinde yerinde proje ve imalat kontrolü yapar ve sonuçlandırır.
 5. İlgili meslek odalarına, SGK’a ve TÜİK’e aylık kullanma izin belgelerinin birer suretlerini gönderir.
 6. Talep edildiği takdirde, arşiv kayıtlarında mevcut bulunan önceden alınmış kullanma izin belgelerinin birer suretini ilgiliye verir.
 7. Düzenlenen kullanma izin belgelerinin gerek bilgisayar ortamında gerekse dosyalama şeklinde arşivini düzenler.