KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ


SEVDA ELMAS KARAHAN
Kentsel Dönüşüm Müdürü

E-Posta: kentseldonusum@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 336 65 83 / 149

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün Çalışma Konuları:

 

İlçe halkına, güvenli ve sürdürülebilir yaşamsal mekanlar oluşturulması, fiziksel sosyal ve ekonomik olarak gelişiminin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak ilçeye değer kazandıracak kentsel dönüşüm faaliyetlerini sağlanması ilkesi ışığında;  

 

 1. Fiziksel, sosyal, ekonomik olarak kente entegre olmayan veya olamayan bölgelerin tespit edilmesi, fiziksel, ekonomik ve sosyal gelişimlerinin sağlanabilmesi için fizibilite, projelendirme, uygulama ve sonuç analizi faaliyetin gerçekleştirilmesi.
 2. Kentsel dönüşüm kapsamında mülkiyeti belediyemize geçen gayrimenkullerin hak sahipleri ile kira sözleşmelerini yapma, sona erdirme bina ve eklentilerini tahliye ettirme yetkisi
 3. Kent içinde fiziksel ve kültürel olarak birebir benzerlikler taşıyan bölgeler oluşturmadan, kültürel ve sosyal zenginliklerin kente değer kazandıracağı dönüşüm faaliyetlerinin sağlanması.
 4. Dönüştürülecek alanlardaki sorunların ve önceliklerin iyi saptanarak kent bütünlüğüne ve günün koşullarına uygun çözümlerin üretilmesi.
 5. Yerinde dönüşüm alternatifine öncelik verilerek, ortaya çıkacak kentsel getirinin bölgede yaşayanlar arasında paylaşılmasının sağlaması.
 6. Bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak farklı disiplinlere mensup çalışanlarının ortak bir amaç için bir araya getirilmesi.
 7. Gecekondu, kaçak, niteliksiz, sağlıksız yapılaşmalar nedeniyle yaşam ve mekân kalitesi düşük kentsel alanları tespit etmek.
 8. 5998 sayılı yasa ile değişik 73. Madde kapsamında Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarını tespit etmek, 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütmek, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak. Kentsel Dönüşüm alanlarını ilgili işlemleri Müdürlükçe hazırlanıp meclis onayına alınan program dâhilinde istimlâk işlemlerini yürütmek.
 9. İlçe bütününde kentsel değişim ve sürdürülebilir gelişimin sağlanması amacıyla, öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, önceliklendirmek, planlamak ve uygulama programlarını hazırlamak.
 10. Akdeniz Belediyesi sınırları ve yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine

      İl özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlar da dâhil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kentsel Dönüşüm amaç ve programına uygun olarak iyileştirilmesini sağlamak için uygulama ve programlar yapmak.

 1. Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje geliştirilmesi, arsa ve arazi düzenlenmesi, yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, toplu ortaklık ve proje ortaklığı kurulması, finansal destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak ve model araştırması, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı ayni hak, şahsi hakların tesis ve devri, trampa ve mülkiyetin el değiştirilmesi de dâhil olmak üzere bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 2.  Kentsel dönüşüm alanıyla ilgili sorunların tespiti, mülkiyet haklarının tanımlanması, alana ait tüm verilerin elde edilerek analizinin yapılmasını sağlamak.
 3. Yapılacak analiz çalışmaları sonucunda Proje alanındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını ve Arazi Kullanım Paftası ile Kentsel Tasarım Projeleri ile kentsel tasarım planları hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik Danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak, Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla, Kentsel dönüşüm alanlarına ait hazırlanan projelerinin değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak.
 4. Kentsel dönüşüm ve yenileme yapılacak alanı belirlemek ve ilan edilmesi için Meclisin onayına sunmak.
 5. Kentsel dönüşüm yapılacak alanda arazi ve büro çalışmaları yaparak alt yapıya veri oluşturmak.
 6. Her Kentsel dönüşüm sahası için anlaşma kriterlerini (uygulama esaslarını) belirleyerek Belediye Meclisine sunmak. Uygulama esasları çerçevesinde hakkaniyeti göz önünde bulundurularak hak sahipleri ile görüşme, anlaşma, takas, trampa ve 2942 sayılı yasanın 8. Maddesi gereğince satın alım işlerini yürütmek.
 7. Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonu” teşkilini için gerekli resmi işlemleri yapmak.
 8. Kıymet takdirlerini hazırlama ve anlaşma sağlama, anlaşma sağlananları encümeni sunmak, anlaşma sağlanamayanlara dava açılması için Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderme.
 9. Anlaşma sağlanan taşınmazların tapusunu Akdeniz Belediyesi adına almak.
 10. Kat karşılığı yapılmak üzere ilgili müdürlüğe bilgi ve belgeleri sunmak.
 11. Yapılacak konut ya da işyerleri tamamlandıktan sonra maliklere tapu devri yapmak.
 12. Kentsel dönüşüm alanındaki gayrimenkuller ile İdareye ait gayrimenkullerin trampa veya takas işlemlerine ilişkin gerekli işlemleri yapmak sözleşme, uzlaşma, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak.
 13. Kentsel dönüşüm alanına isabet eden ve tahliye edilen konutlarla ilgili sözleşme ve uygulama esasları çerçevesinde kiralama işlemlerini hazırlamak.
 14. Belediyenin yapacağı kentsel dönüşüm ile ilgili Hizmet alımı, Danışmanlık hizmet alımı, işlemleri yapar. 
 15. Aciliyet arz eden hallerde müdürlük amacı doğrultusunda stratejileri ortaya koyar, yapılacak eylem planlarını saptar, hedef ve ilkeleri belirler, öncelikli ve acil proje geliştirme alanlarını saptar, geliştirilmesi veya kentsel tasarımı öncelik arz eden proje alanları için her ölçekte eş-zamanlı plan/proje/detay ve uygulama çalışmalarını belediye yetkisini kullanarak hazırlar veya hazırlatır.
 16. Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde panel, konferans, seminer, yarışma vb. etkinlikler düzenler.
 17. Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, proje uygulama yapar, üniversite, meslek odaları, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla beraber çalışmalar yapar.
 18. Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon hibe destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında belediye için başvuru dosya ve taleplerini oluşturur ve takibini yapar.
 19. Mahkemelerce gönderilen bilirkişilere ait raporların incelenerek cevaplarının hazırlatılması, kamulaştırma ve tezyidi bedel davalarına ait alacaklarının tahakkuka bağlanması yönünde gerekli işlemlerinin yaptırılması,
 20. Kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasının sağlanması.
 21.  Kamulaştırma ile ilgili olarak idareye karşı açılan davaları Hukuk İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak takip edilmesi, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş sunulması.
 22. Katılımcı ve uzlaşmacı planlama ilkesi dâhilinde halkı bilgilendirme faaliyetlerini yapmak.
 23. Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Belediye Başkanına sunulmasını sağlamak.
 24. Birimi ile ilgili yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 25. Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde Belediye adına iş ve işlemleri tamamlamak.   
 26. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile alakalı inşaat ruhsatları verilen yapıların; 3194 sayılı İmar Kanunu, İmar Kanunu ve Tip İmar Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu gereği denetlemek ve uygunluğunu sağlamak.
 27. Kentsel dönüşüm proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun bulunmasını sağlar.
 28. İlçenin her türlü “Kentsel Tasarım Rehberini ve benzer amaçlı kılavuz dökümanını oluşturmak
 29. Belediyenin kentsel dönüşüm alanlarındaki tüm faaliyetlerinin ihtiyaca göre diğer kamu kuruluşları tarafından yapılması durumunda protokoller hazırlar. Kontrollük ve denetimini yapar.
 30. Belediyenin yapacağı kentsel dönüşüm ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (İhale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapar veya yaptırır.
 31. Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını sağlar, altyapı ve üstyapı bilgi sisteminin kurulmasını sağlar, kentsel tasarım Ar-Ge çalışmalarını yürütür
 32. Müdürlük çalışmaları için belediyenin ihtiyaç duyacağı fon hibe destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında belediye için başvuru dosya ve taleplerini oluşturur ve takibini yapar.
 33. Kentsel dönüşüm ve tasarım çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dökümanların tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlar.
 34. Bu çerçevede 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun belediyelere verdiği tüm yetkileri kullanır. Gerektiğinde İmar Kanununun 15 ve 16. maddeleri doğrultusunda ifraz ve tevhid işleri ile Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. madde çerçevesinde imar uygulamaları yapar veya yaptırır. Aynı doğrultuda olmak üzere, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere önerilerde bulunur, gereken yazışmaları yürütür.

 

TAHLİYE VE YIKIM GÖREVİ

 

1-Anlaşma neticesi Belediyeye geçen taşınmazlar ile tesislerin takibinin yapılması, tahliyesi veya yıkılması gereken yapıların tutanaklarının hazırlanarak, tahliye ve yıkım için ilgili müdürlüğe sevk etmek.

 2-Belediye Başkanlığınca belirlenen önceliklere göre, kentsel dönüşüm proje alanlarında Belediyemiz mülkleri üzerine yapılan kaçak yapıları, Encümen tarafından yıkımına karar verilmiş yapıları emniyetli bir şekilde tahliye etmek, elektrik, su ve doğalgaz gibi tesislerin ilişiğini kesmek

3-Kentsel dönüşüm alanı içinde Riskli yapıları, Yıkılmaya yüz tutmuş (Maili inhidam) binaları tespit ettirmek 6306 sayılı yasa, 3194 sayılı yasanın 39. ve 40.maddeleri gereğince işlem yapılmak üzere ilgili müdürlüğe sevk etmek.

4- Kentsel dönüşüm alanına isabet eden korunması gereken yapı ve doğa unsurlarını koruması ile ilgili karar alınması için Kültür ve Tabiat kurullarıyla irtibatta bulunmak.