KADIN ve AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜTÜRKAN ÖKÇÜN
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü

E-Posta: kadinveaile@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 232 04 42

Müdürlüğün Görevleri:

 1. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi Kamu Tüzel kişiliği ve özgün ihtiyaç ekseninde kadınlarla ilgili tüm sosyal, psikolojik, hukuki, kültürel, ekonomik, ekolojik ve eğitsel meselelerine, Belediye Başkanlığı’nca verilen vekâletnamede tespit edilen sınırlar içinde aşağıda açıklandığı şekilde çözümler getirmekle görevlidir.
 2. Çalışmalarını demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bakış açısıyla sürdürür.
 3. Kadın-erkek eşitliğinin temel bir hak olarak, belediyenin tüm sorumluluk alanında uygulanması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk alır.
 4. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin, belediyenin tüm plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi için etkin rol alır. Kadınların ve erkeklerin hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlar.
 5. Belediye bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı şekilde hazırlanması, gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde yapılandırılmasını hedefler.
 6. Karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve erkeklerin dengeli katılımını sağlamakla yükümlüdür.
 7. Kadınların statüleri ve yaşam koşullarına dair eşitsizliklerin temelinde yer alan kalıp yargı ve kalıp rollerin tasfiyesi için çalışmalar yürütür.
 8. Akdeniz Belediye Meclisi’nin kabulü ve yetkili merciinin onayı ile ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, kadın kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar; projelere destek ve finansman kaynağı ile gönüllülerin katılımını sağlar.
 9. Kadına karşı her türlü şiddetle mücadeleyi hedef olarak benimser. Şiddete maruz kalan kadınlar için, şiddet ortamından uzaklaşmak istediğinde geçici olarak kalabileceği sığınak, istasyon, özgür yaşam alanı gibi mekanizmaları oluşturur.
 10. Şiddete maruz kalan kadınlara, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki destek sunar.
 11. Şiddet, istismar, taciz veya tecavüze maruz kalan 18 yaş altı, kız çocuklara dönük koruyucu çalışmalar yapar/gerekli mekanizmaları oluşturur.
 12. Şiddet, istismar, taciz ve tecavüzü önleyici refleksleri toplumsallaştırmak için çalışmalar yürütür.
 13. Kadınları cinsiyetlerinden kaynaklı olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeleri tespit etme ve bunların değişimi yönünde çalışma yürütür.
 14. Geçici barınma ihtiyacı olan kadınlar ve çocukları için, bu alanda sosyal çalışma yürüten ilgili birim ve kurumlarla işbirliği yaparak çözümler üretir.
 15. Mülteci ve yerinden edilmiş kadınlar için dayanışma çalışmaları koordine eder.
 16. Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapar. Tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirir.
 17. Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür.
 18. Kadının kaynaklara ulaşımı, çalışma hayatına etkin katılımı, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanması, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alır.
 19. Kadın sağlığı, üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri konularda eğitim programları düzenler, koruyucu, önleyici tedbirler alır.
 20. Kadınların kültür-sanat çalışmalarına etkin katılımını sağlar, kadınlar için özgün kültür- sanat organizasyonları/festivalleri düzenler.
 21. Kadın  kütüphanesi ve arşivi oluşturur.
 22. Kadınlar için spor alanları düzenler, kadınların spor çalışmalarına katılımını sağlar, çeşitli spor dallarında kadın ligleri oluşturur.
 23. Kadınlar için özgün mekânların tasarlanması ve kent planlarının kadınların yaşamını kolaylaştıracak şekilde hazırlanması amacıyla kadınların planlama aşamalarına müdahil olmasını sağlar.
 24. Kadın gündemlerinin basında ve kamuoyunda görünür hale gelmesi için çalışmalar yürütür, kampanyalar düzenler.
 25. Belediyenin, müdürlükleri tarafından hazırlanan plan/programları ve çalışma yönetmeliklerinin usul ve esasları açısından inceleyerek doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.
 26. Müdürlüğün ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans kredi sarf işlemlerini yürütür.
 27. Birim Bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

Sosyal Hizmet Uzmanının Görev ve Yetkileri:

 1. Yerelde yaşayan kadının sosyo-kültürel yapısını incelemek amacıyla çalışmalar yürütür.
 2. Kadınlara yönelik her türlü sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmeti yürütür.
 3. Verilen hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek.
 4. Sosyal hizmet mesleğinin yöntem ve tekniklerini kullanarak yerelde yaşayan kadının, sorunlarının çözümüne yönelik mesleki çalışmalar yapmak.
 5. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak arşivlemek.
 6. Görevlerini diğer meslek görevlileriyle işbirliği ve kolektif çalışma anlayışı içerisinde sürdürmek.

 

Psikologun Görev ve Yetkileri:

 1. Yerelde yaşayan kadınların yetenek ve ilgi alanlarını belirlemek ve uygun çalışmalara yönlendirmek.
 2. Kadınlara yönelik her türlü psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti yürütür
 3. Kadına karşı her türlü şiddete karşı mücadele etmek amacıyla programlar düzenlemek ve yürütmek.
 4. Verilen hizmetleri planlamak, program ve değerlendirme toplantılarını organize etmek.
 5. Her türlü çalışmasına ilişkin kayıtları düzenli tutmak arşivlemek.
 6. Görevlerini diğer meslek görevlileriyle işbirliği ve kollektif çalışma anlayışı içerisinde sürdürmek.

 

Çocuk Gelişimcisinin Görev ve Sorumlulukları;

 1. Kuruma anneleri ile gelen çocukları oyun odasında gözlemler, eğitsel çalışmalar yapar.
 2. Çocuklar ile ilgili gözlem raporu hazırlar
 3. Çocuk sağlığı, bakımı ve eğitimi konularında anneleri bilgilendirici çalışmalar yapar.
 4. Çalışma alanına giren konularda ihtiyaç duyulan gruplara eğitim programları hazırlar ve uygular.
 5. Gelişim ve eğitimleri ile ilgili sorunları olan çocukların, sorunlarının çözümü için gerekirse uzman kurum ve kişilerle işbirliği içinde çalışmalar yapar.
 6. Katılım sağlanan her türlü eğitim, etkinlik ve toplantı ile ilgili rapor düzenler ve diğer personele bilgilendirme yapar.
 7. Genelge ve talimatlar ile verilen, görev tanımı çerçevesinde diğer görevleri yapar ve görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütür.