PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜCEM CİVAOĞLU
Park ve Bahçeler Müdürü

E-Posta: parkbahceler@akdeniz.bel.tr
Telefon: (0324) 
235 34 55

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Çalışma Konuları:              

 1. Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlar.
 2. Peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir.
 3. Akdeniz Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakım, korunması, geliştirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapar.
 4. Akdeniz Belediyesine ait park ve bahçelerin sulama, gübreleme, budama, çim biçimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ve yabancı otlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır,
 5. Akdeniz Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar.
 6. Müdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlemesi çalışmaları yapar.
 7. Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlar oluşturur, hizmete hazır hale getirir.
 8. Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapar,
 9. Vatandaşların çevre ahlakı ve çevre bilincinin oluşturulması için eğitim seminerleri düzenler, sürekli ve süreksiz yayınlar yapar.
 10. Ağaç dikimi kampanyaları düzenler, yeterli yeşil alan oluşturulması için çalışmalar yapar.
 11. Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak.
 12. Botanik ve hobi bahçeleri oluşturur, halkın yararlanabileceği hale getirir.
 13. Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür.
 14. Başkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir.
 15. Her bölgede, her yaş grupları için spor tesisleri oluşturmak ve tesislerin bakım ve onarımını yapmak.

A) Park Bahçe İşleri Planlama ve Uygulama Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Planlama ve araştırma işlevlerini yapar.
 1. Mastır plan çalışmaları için veri toplar, veri tabanı oluşturur.
 2. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlar.
 3. Yıllık ve iş programlarını oluşturur.
 4. Donatı tasarımları yapar.
 1. Yeni alan tesisi için çalışma yapar.
 1. Aplikasyon, tesviye ve hazırlama işlerini yapar.
 2. Yapıların oluşturulması donatı ve tesisatların montajlarının yapılması işlerini yürütür.
 3. Dikim ve ekim işlerini organize eder ve gerçekleştirir.
 1. Müdürlüğün amacı doğrultusunda tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde birim şefini bağlı tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir.
 1. Park Bahçe İşleri Bakım, Onarım ve Üretim Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
 1. Müdürlük görev alanı içindeki dinlenme ve gezinti parklarının, çocuk parkları ve oyun alanlarının, yeşil alanların yönetim ve denetim sistemini kurar.
 2. Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, sulama, budama, biçme, ilaçlama, çapalama, belleme, onarma, yenileme işlerini organize eder ve yaptırır.
 3. Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalışma planlaması yapar. Bitkisel, donatı ve yapısal üretimin gerçekleştirilmesini sağlar.
 4. Belediye fidanlığında bitkisel üretim planlaması yapar. Üretim için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Fidanlığın sevk ve idaresinden sorumludur.
 5. Müdürlüğün amacı doğrultusunda birim şefi tarafından kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde bağlı tüm personeli işbirliği halinde sevk ve idare ile yetkilidir.
 6. Belediyenin her bölgesinde spor alt yapı tesislerini oluşturmak ve bu tesislerin bakım, onarım ve koruma işlerini yürütmek.