AKDENİZ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 3 HAZİRAN 2024 GÜNDEMİ


Akdeniz Belediye Meclisi, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre 03 HAZİRAN 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da Mersin Akdeniz Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonunda 1.Dönem, 3.Toplantı, 1.Birleşim, 1.Oturumunu yapacaktır.


GÜNDEM:

1-Yoklama.

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3- Bir önceki birleşim tutanak özetinin okunması.

4-3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (e) fıkrasına istinaden Mersin İli, Akdeniz İlçesinde Hamidiye Mahallesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce yapılması planlanan Trafik Gözlem İstasyonuna ilişkin 'Teknik Altyapı Alanı (Trafik Gözlem İstasyonu) Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin kurum görüş kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi.

5-Mersin İli, Akdeniz İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2.Etap 1.Bölge 1.Kısmı tamamlanmış olup konunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre karara bağlanmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

6-Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 10210 ada, 7 parselde, tamamı 148 m² yüzölçümündeki taşınmazın 24 m2 yüzölçümündeki Akdeniz Belediye Başkanlığı hissesinin, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi hükümlerine istinaden, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak değerlendirme üzerinden diğer hissedara satışı ile ilgili İmar Komisyonuna havale edilen konunun görüşülmesi.

7- 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (e) fıkrasına istinaden Mersin İli, Akdeniz İlçesinde Özel Güvenlik Bölgesi (Sahil Güvenlik Komutanlığı) amaçlı 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin kurum görüşü ile ilgili İmar, Çevre Ekoloji ve Enerji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına müştereken havale edilen konunun görüşülmesi.

8-Akdeniz Belediye Başkanlığına yapılan atama ve görevlendirmeler ile ilgili Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi.

9- Temenni ve öneriler.